Διαβάσεις πεζών: Τι ισχύει για τις προτεραιότητες

Οι οδηγοί οχημάτων οφείλουν σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας να «αποφεύγουν να συμπεριφέρονται με τρόπο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους πεζούς» (αρ. 39.1), πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να φροντίζουν πάντοτε και για την ασφάλεια των πεζών, καθώς οι τελευταίοι είναι ασφαλώς ευάλωτοι απέναντι στα οχήματα.

Όπου υπάρχει σηματοδότηση ή η κυκλοφορία ρυθμίζεται από τροχονόμους, οι προτεραιότητες καθορίζονται με βάση την παρεχόμενη σηματοδότηση.

Τι προβλέπεται για τις διαβάσεις χωρίς σηματοδότες (χωρίς φανάρια)

Περισσότερα