Πρόσκληση εγγραφής στο Μητρώο Προμηθευτών Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Αρταίων

ΆρταΟ Δήμος Αρταίων, έχοντας σαν στόχο τη δημιουργία ενός ανοιχτού και διαφανούς συστήματος επιλογής προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, που θα δίνει στην τοπική αγορά, ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην ικανοποίηση των πάσης φύσεως αναγκών του Δήμου, προχωρά στην κατάρτιση του Μητρώου Προμηθευτών του.

Σε πρώτη φάση, με την παρούσα πρόσκληση, καλεί φυσικά και νομικά πρόσωπα να υποβάλουν αίτηση εγγραφής συνοδευόμενη από σχετικά κατά περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, για την ένταξή τους στο Μητρώο Προμηθευτών, για τις ανάγκες επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων που διαθέτει. Για την αρχική κατάρτιση του μητρώου, προκειμένου προχωρήσουν οι διαδικασίες επιλογής για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Δήμου, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι τις 16/2/2015. Τονίζεται όμως ότι, αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται και πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας, καθώς θα γίνεται περιοδική ενημέρωση του μητρώου ανά τρίμηνο.

Περισσότερα