Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο μεταπτυχιακό του Ε.Μ.Π.

epirusnewsΠρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την 2η κατεύθυνση του ∆ΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ µε αντικείµενο το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016:

1. Οι Σχολές Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Χηµικών Μηχανικών του ΕΜΠ, µε συντονισµό και διοικητική υποστήριξη από τη Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών, λειτουργούν τη 2η κατεύθυνση του ∆ιεπιστηµονικού – ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΠΜΣ) «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» µε αντικείµενο το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών.

Στην κατεύθυνση αυτή ενθαρρύνεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος από υποψηφίους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές οι οποίοι κατάγονται από ορεινές περιοχές ή/και επιθυµούν υπεύθυνα και συνειδητά, µετά τις µεταπτυχιακές σπουδές τους, να εργαστούν σε αυτές, συµβάλλοντας ουσιαστικά στην αξιοβίωτη ολοκληρωµένη ανάπτυξη τους και στο ξαναζωντάνεµα της Ελληνικής υπαίθρου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενηµερωθούν διεξοδικά, στη διεύθυνση: http://www.survey.ntua.gr/environ/ του ∆ιαδικτύου (Internet), για τη φυσιογνωµία, τη φιλοσοφία, τους στόχους, το αντικείµενο, τη δοµή και τη λειτουργία του ∆ΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», καθώς και για τα αναλυτικά προγράµµατα των µαθηµάτων του και τις απαιτήσεις του και να µελετήσουν τα σχετικά ενδεικτικά κείµενα των διδασκόντων του Προγράµµατος.

2. Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ∆Ε) στην επιστηµονική περιοχή «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», στην κατεύθυνση «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» µετά από την επιτυχή ολοκλήρωση κύκλου σπουδών διάρκειας τριών εξαµήνων και στη συνέχεια, για όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σε ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα (∆∆) σε µία από τις συνεργαζόµενες Σχολές του ΕΜΠ.

3. Για την απόκτηση του Μ∆Ε στην κατεύθυνση «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα µαθήµατα, τα οποία κατανέµονται σε δύο εκπαιδευτικές περιόδους, και στη συνέχεια η εκπόνηση και έγκριση µεταπτυχιακής εργασίας.

Η παρακολούθηση των µαθηµάτων και των διαλέξεων καθώς και η συµµετοχή στις συναφείς εργασίες είναι υποχρεωτική. Με 1 ηµέρα απουσίας ο σπουδαστής µπορεί να συνεχίσει εφόσον ο διδάσκων βεβαιώσει, µετά από συνεννόηση µαζί του, ότι µπορούν να καλυφθούν οι απαιτήσεις του µαθήµατος. Σε περίπτωση σπουδαστών µε περισσότερες απουσίες ή όταν δεν υπάρχει βεβαίωση του διδάσκοντα, η Ειδική ∆ιατµηµατική Επιτροπή (Ε.∆.Ε.) του προγράµµατος πριν την διεξαγωγή των εξετάσεων αποφασίζει για την δυνατότητα συµµετοχής τους στις εξετάσεις και ενηµερώνει σχετικά.

4. Τα µαθήµατα και οι ερευνητικές εργασίες της κατεύθυνσης «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» πραγµατοποιoύνται στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ στο Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕΚ∆Ε του ΕΜΠ) στο Μέτσοβο. Στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ στο Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕΚ∆Ε του ΕΜΠ) έχουν τη δυνατότητα δωρεάν διαµονής οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που δεν έχουν µόνιµη κατοικία στην περιοχή.

5. Στο ∆ΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» γίνονται δεκτοί διπλωµατούχοι Μηχανικοί Σχολών του ΕΜΠ και άλλων Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ, καθώς και οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής, µε βαθµό διπλώµατος τουλάχιστον 6,5 µε άριστα το 10. Επίσης γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Τµηµάτων/Σχολών συναφούς γνωστικού αντικειµένου ΑΕΙ της ηµεδαπής και οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής, από θετικές ή τεχνολογικές κατευθύνσεις, για τους οποίους η απόκτηση του Μ∆Ε ή και ∆∆ δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώµατος του ΕΜΠ.

Με τον ίδιο ως άνω περιορισµό, γίνονται κατ’ αρχήν δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών Τµηµάτων ΑΕΙ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις ισχύουσες διατάξεις. Η Ειδική ∆ιατµηµατική Επιτροπή (Ε∆Ε) του Προγράµµατος αποφασίζει ανάλογα µε τη Σχολή/το Τµήµα προέλευσης των υποψηφίων, τα τυχόν επιπλέον µαθήµατα τα οποία θα πρέπει να παρακολουθήσει και στα οποία θα πρέπει να εξετασθεί επιτυχώς ο κάθε υποψήφιος πριν ενταχθεί στο ∆ΠΜΣ.

6. Για την προεπιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών της 2ης κατεύθυνσης θα ληφθούν υπόψη οι σπουδές και ο γενικός βαθµός διπλώµατος ή πτυχίου των υποψηφίων, η επίδοση στα συναφή προς το ∆ΠΜΣ µαθήµατα και στη διπλωµατική εργασία, η επαρκής και τεκµηριωµένη γνώση ξένων γλωσσών (και ιδίως της αγγλικής) και ηλεκτρονικών υπολογιστών, η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελµατική εµπειρία, οι συστατικές επιστολές και η επάρκεια της έκφρασης της επιθυµίας κάθε υποψηφίου να επιλεγεί ως Μεταπτυχιακός Φοιτητής στο ∆ΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» στην κατεύθυνση «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών». Ο αριθµός εισακτέων ορίζεται σε είκοσι (20) κατ’ ανώτατο όριο (από το σύνολο των 50, κατ’ ανώτατο όριο, Μεταπτυχιακών Φοιτητών των δύο κατευθύνσεων του ∆ΠΜΣ). Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει µε συνεκτίµηση των παραπάνω κριτηρίων και των προϋποθέσεων της ισχύουσας νοµοθεσίας.

7. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ΠΜΣ. Η αίτηση υποβολής υποψηφιότητας θα πρέπει να σταλεί έως και τις 5 Ιουνίου 2015 µε e-mail, ως συνηµµένο αρχείο (attachment) σε µορφή doc, στη διεύθυνση [email protected] και µόνο σε περίπτωση αδυναµίας αποστολής e-mail από τον υποψήφιο, το ηλεκτρονικό αρχείο µπορεί να κατατεθεί σε CD στη Γραµµατεία της Σχολής Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ. Εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών, οι υποψήφιοι θα λαµβάνουν ηλεκτρονικό µήνυµα το οποίο θα βεβαιώνει την παραλαβή του σχετικού αρχείου.

8. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να καταθέσουν φάκελο δικαιολογητικών, ο οποίος θα περιλαµβάνει απαραιτήτως:
8.1 Υπογεγραµµένο αντίτυπο (εκτύπωση) του συµπληρωµένου εντύπου αίτησης υποψηφιότητας.
8.2 Αντίγραφο διπλώµατος ή πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 1599/86 ότι αποδέχονται η τυχόν επιλογή τους να γίνει µε την προϋπόθεση απόκτησης του πτυχίου τους µέχρι και την περίοδο Σεπτεµβρίου 2015 και προσκόµισης σχετικής βεβαίωσης µέχρι 1.10.2015.)
8.3 Βεβαίωση ισοτιµίας πτυχίου από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή το ∆ΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήµια του εξωτερικού).
8.4 Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας (στα ελληνικά ή αγγλικά, αν ο υποψήφιος προέρχεται από ξένο Πανεπιστήµιο).
8.5 Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα (µέχρι 4 σελίδες) το οποίο θα περιλαµβάνει οπωσδήποτε τεκµηριωµένα στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελµατική δραστηριότητα και τις επιστηµονικές εργασίες του υποψηφίου.
8.6 Αντίτυπα (τυχόν) ερευνητικών εργασιών του υποψηφίου οι οποίες έχουν δηµοσιευθεί σε επιστηµονικά περιοδικά ή/και συνέδρια µε σύστηµα κριτών.
8.7 Τεκµηρίωση επαρκούς γνώσης µιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της Ελληνικής γλώσσας, µε υποβολή και των σχετικών επικυρωµένων αντιγράφων πιστοποιητικών σπουδών.
8.8 Τεκµηρίωση επαρκούς γνώσης χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών και των βασικών και/ή ειδικότερων λογισµικών τα οποία υποστηρίζουν την έρευνα, ανάλυση και αντιµετώπιση θεµάτων και προβληµάτων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος από την οπτική της κάθε ειδικότητας.
8.9 Βεβαίωση της υπηρεσίας/εργοδότη τους, εφ’ όσον εργάζονται, ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα έχουν την άδεια να εκπληρώσουν στο ακέραιο τις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις τους ως πλήρους απασχόλησης Μεταπτυχιακοί Φοιτητές.
8.10 ∆ύο (2) συστατικές επιστολές.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν από τους υποψηφίους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές στη Γραµµατεία της Σχολής Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου (ώρες εξυπηρέτησης υποψηφίων: 11:30 – 13:30), µέχρι και τις 5 Ιουνίου 2015.

Μετά από αυτή την ηµεροµηνία δεν θα γίνονται δεκτά δικαιολογητικά. Για όσους στείλουν το φάκελο υποψηφιότητάς τους ταχυδροµικά, θα ληφθεί υπόψη η ηµεροµηνία της σφραγίδας του ταχυδροµείου.

9. Οι κατ’ αρχήν αποδεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι θα πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιλογή τους στην κατεύθυνση «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» στο µεγαλύτερο βαθµό, θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά να λάβουν µέρος σε προσωπική συνέντευξη από τα µέλη της Ε∆Ε του ∆ΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» µέχρι τις αρχές Ιουλίου 2015.

10. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στις ιστοσελίδες του ∆ΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» και από τη Γραµµατεία της Σχολής Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών, τηλ. 2107722781 και το Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας του ΕΜΠ στο Μέτσοβο, τηλ. 2656029040. Αθήνα, 20 Απριλίου 2015 Καθηγητής Α. Σιόλας ∆ιευθυντής του ∆ΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply