Λήξη προθεσμιών υποβολής αίτησης για άδεια χρήσης ύδατος και υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Ε.Μ.Σ.Υ.

Ιωάννινα, λίμνη & νησίΜε την ΚΥΑ αρ. οικ. 101123 (Β΄ 1435/10.7.15) τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 13 της ΚΥΑ 146896/2014 και προβλέφθηκε ότι όποιος υποβάλλει την προβλεπόμενη αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης νερού μέχρι 30/09/2015 δεν καταβάλλει πρόστιμο. Μετά την ημερομηνία αυτή ο παραβάτης τιμωρείται ως εξής:
α) με πρόστιμο (50) Ευρώ από 1/10/2015 μέχρι 31/12/2015 για κάθε μήνα καθυστέρησης και
β) με πρόστιμο 1.000 μέχρι 2.000 Ευρώ από 1/01/2015.

Επιπλέον, στην ανωτέρω ΚΥΑ, παρ. 3, προβλέπεται ότι για την εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) αρκεί η προσκόμιση στην αδειοδοτούσα αρχή παραβόλου 100 Ευρώ υπέρ του Δημοσίου και αποδίδεται σε ειδικό λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου του Ν. 3889/2010. Δεδομένου ότι η δημιουργία ειδικού λογαριασμού για την καταβολή των προστίμων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, σας γνωρίζουμε τα εξής:
– Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες/χρήστες που δεν έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρακαλούνται να επισπεύσουν τη διαδικασία μέχρι 30/9/2015.
– Οι αιτήσεις που θα κατατίθενται από 1/10/2015 θα συνοδεύονται και από παράβολο που μπορεί να καταβάλλεται είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος στον λογαριασμό ΙΒΑΝ GR 96 0100 0240 0000 0000 0266 338, που τηρεί το Πράσινο Ταμείο, είτε στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 3517, με την αιτιολογία π.χ. «Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. του σημείου υδροληψίας». Στις περιπτώσεις που έχουν ήδη αποδοθεί τα πρόστιμα σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό υπέρ του Δημοσίου, οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply