Ηγουμενίτσα: Έκδοση αδειών χρήσης ύδατος (γεωτρήσεις, πηγάδια κλπ.)

ΗγουμενίτσαΥπενθυμίζουμε στους χρήστες ύδατος (από γεωτρήσεις ή πηγάδια) την υποχρέωσή τους για υποβολή φακέλου για έκδοση άδειας χρήσης ύδατος, η οποία παρατείνεται για τελευταία φορά και χωρίς καμία επιβάρυνση, μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2015.

Συγκεκριμένα με την Κ.Υ.Α. με αρ. οικ. 101123 (Β΄1435/10-07-2015) προβλέφθηκε ότι όποιος υποβάλλει την προβλεπόμενη αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης νερού μέχρι τις 30-09-2015, δεν καταβάλλει πρόστιμο.

Μετά την ημερομηνία αυτή, ο παραβάτης τιμωρείται ως εξής: α) με πρόστιμο (50) πενήντα ευρώ από 1/10/2015 μέχρι 31/12/2015 για κάθε μήνα καθυστέρησης και β) με πρόστιμο 1.000 μέχρι 2.000 ευρώ από 1/1/2016.

Πληροφορίες:
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ηγουμενίτσας
Τηλ: 2665361103, 2665361234

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply