Διαγωνισμός για την περισυλλογή και διαχείριση νεκρών ζώων στα οποία έχουν διενεργηθεί για Μ.Σ.Ε. στις Περιφέρειες

epirusnewsΑπό τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, γίνεται γνωστό ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Διεύθυνση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών – Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών), μετά από την υπ’ αριθμ.864/30784/10-03-2016 Απόφαση προκήρυξε ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την «Ανάθεση εργασιών υλοποίησης του Προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων στα οποία έχει διενεργηθεί δειγματοληψία για μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (Μ.Σ.Ε.), στις Περιφέρειες της Ηπειρωτικής Ελλάδας (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Πελοποννήσου και Περιφέρεια Αττικής),για το έτος 2016».

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στον Ελληνικό Οικονομικό Τύπο και την ανάρτησή της στο site του ΥΠΑΑΤ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 18 Απριλίου 2016- Καταληκτική, η Μεγάλη Τρίτη 26 Απριλίου 2016 και ώρα 15.00, μετά την παρέλευση της οποίας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: www.minagric.gr  και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε 1.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, (813.008,13 € πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. 697/24498/2016 Κ.Υ.Α. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

 

Tags:

, , ,