Δ. Αρταίων: Απάντηση σε δημοσιεύματα για «Ξενία»

Με μια μακροσκελή ανακοίνωση επιχειρεί να απαντήσει ο Δ. Αρταίων σχετικά με τα όσα δημοσιεύθηκαν τις προηγούμενες μέρες για το διαγωνισμό μελέτης για το πρώην ξενοδοχείο «Ξενία». Ακολουθεί απόσπασμα της ανακοίνωσης:

… «η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προχώρησε στην σύνταξη της Διακήρυξης, που στη συνέχεια εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, για την διενέργεια ανοικτού, διεθνούς δημοσίου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση των μελετών ωρίμανσης του έργου αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ Άρτας, με σκοπό να ολοκληρώσει εγκαίρως τη μελέτη του έργου, που έχει συνολικό προϋπολογισμό 818.924,93€ συν ΦΠΑ, με βάση τον κανονισμό για τις Προεκτιμώμενες Αμοιβές μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 ΦΕΚ Β’/2519/20-7-2017.

Λόγω της μεγάλης σπουδαιότητας του κτιρίου, των απαιτούμενων εγκρίσεων που απαιτούνται από τις αρμόδιες αρχές (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, Άδεια Δόμησης κ.λ.π.) και λόγω του περιορισμένου χρόνου εκπόνησης της μελέτης (περίπου ένας χρόνος), ο Δήμος στη Διακήρυξή του προέβλεψε Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα, σύμφωνη με τις παραπάνω αναφερόμενες εγκεκριμένες, από το Υπουργείο Πολιτισμού και το Δημοτικό Συμβούλιο, χρήσεις (και όχι τουριστική χρήση, όπως λανθασμένα αναφέρεται σε σχετικά δημοσιεύματα), αλλά και μέγεθος κτιρίου (περί τα 2.400 τ.μ. εκ των οποίων λιγότερα των 400 τ.μ. θα αφορούν το εστιατόριο – μαγειρείο), προκειμένου για την επιλογή μελετητικού σχήματος ικανού να αναλάβει και να ανταπεξέλθει στην ποιοτική και έγκυρη εκπόνηση αυτής. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι οι απαιτήσεις που θέτει το Κ.Α.Σ. και τα αντίστοιχα όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού για τις μελέτες είναι ιδιαίτερα αυστηρές, κάτι που φάνηκε και με την περίπτωση της αξιοποίησης του Ιστορικού Δημαρχείου Άρτας, όπου το αρμόδιο όργανο (Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων) δεν ενέκρινε τις αρχικές μελέτες και ζήτησε εκ νέου άλλες.

Πρέπει να τονισθεί ότι τα μελετητικά σχήματα που είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, δεν ήταν μόνο αυτοτελή γραφεία, αλλά συμπράξεις μελετητικών γραφείων – εταιρειών, που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα αλλά και εκτός του Ελλαδικού Χώρου, αφού πρόκειται για Διεθνή Διαγωνισμό, στον οποίο τηρήθηκαν όλες οι απαιτούμενες περί δημοσιεύσεων διατάξεις (Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 03-08-2018 – και Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο – η προκήρυξη σύμβασης και η Διακήρυξη καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ, η διακήρυξη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (arta.gr), περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύθηκε στον Ελληνικό Τύπο και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.) και μάλιστα δίνοντας χρονικό περιθώριο για την υποβολή προσφορών, μεγαλύτερο του ελάχιστα απαιτούμενου (47 ημέρες έναντι 35 που προβλέπεται) από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο για την σύνταξη προσφορών.

Επίσης, στη Διακήρυξη δόθηκε το δικαίωμα «Στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)», όσον αφορά στα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ώστε ένας οικονομικός φορέας να μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι κατά το στάδιο του διαγωνισμού (47 ημέρες) καμία ένσταση ή προσφυγή δεν υπεβλήθη μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος του διαγωνισμού, όπως προβλέπεται σχετικά στο άρθρο 6 της Διακήρυξης και καμία διευκρίνηση δεν ζητήθηκε.

Σύμφωνα με το Ν.4412/2016 είναι δυνατή η υπογραφή σύμβασης και στην περίπτωση μίας μόνο προσφοράς, με την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων περί δημοσιότητας.

Η Οικονομική Προσφορά του διαγωνιζόμενου μελετητικού σχήματος που θα ανοιχθεί την επόμενη εβδομάδα (όπως προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία), είναι κρίσιμος συντελεστής στην ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποδοχή ή μη της προσφοράς από την Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων). Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ότι προβλέπεται προ της υπογραφής της Σύμβασης, η αποστολή όλων των δικαιολογητικών και εγγράφων της διαδικασίας του Διαγωνισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου για τον προληπτικό έλεγχο της νομιμότητας αυτού.» …

 

Tags: