Εισήγηση Αθ. Καλογήρου για προγράμματα Περιφέρειας

Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από έσοδα της Περιφέρειας έτους 2011:

Κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας εγκρίθηκαν τα ποσά που μπορούν να διατεθούν για τον τομέα των επενδύσεων. Τα ποσά αυτά προέρχονται από έσοδα της Περιφέρειας (ΚΑΠ, ΥΠΕΣ, ΟΣΚ, Τέλη Κυκλοφορίας, κ.α) και έχουν εγγραφεί σε κωδικούς ανάλογα την πηγή της χρηματοδότησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις η υπηρεσία μας προχώρησε στην κατάρτιση Περιφερειακών Προγραμμάτων. Αυτό έγινε σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και λαμβάνοντας υπόψη τις οφειλές των προγραμμάτων, τις δεσμεύσεις των φορέων, την πορεία εκτέλεσης των συνεχιζόμενων έργων καθώς και τις ανάγκες για την ένταξη νέων έργων.

Περισσότερα