Απάντηση σχετικά με την έφεση του Πνευματικού Κέντρου για τους επτά εργαζόμενους

Δημαρχείο ΙωαννίνωνΤις τελευταίες ημέρες καταγράφεται μία συστηματική προσπάθεια, με δημοσιεύματα και με αναφορές σε ραδιοφωνικές εκπομπές – σκόπιμη άραγε; – μέσω της οποίας διαστρεβλώνεται η πραγματικότητα. Είναι προφανές ότι όλα αυτά αποσκοπούν στη δημιουργία εντυπώσεων για δήθεν καταπάτηση δικαιωμάτων εργαζομένων από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας γίνεται επίκληση της άσκησης έφεσης εκ μέρους του Πνευματικού Κέντρου κατά της υπ’ αριθ. 34/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

Δεν είναι η πρώτη φορά εξάλλου που η αλήθεια παραποιείται και κακοποιείται βάναυσα.

Ο συντάκτης του κειμένου δεν είναι ενημερωμένος ή ηθελημένα διαφεύγει της προσοχής του ότι το Πνευματικό Κέντρο, όπως οι ΟΤΑ και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις των ΟΤΑ, υπόκειται σε νόμους, δεν είναι υπεράνω αυτών και είναι υποχρεωμένο να τηρεί και να εφαρμόζει όσα προβλέπει η ελληνική νομοθεσία.

Ο συντάκτης του κειμένου γνωρίζει άριστα ή τουλάχιστον, οφείλει να γνωρίζει ότι οι ΟΤΑ και οι επιχειρήσεις αυτών διέπονται στη λειτουργία τους από Νόμους και δεν νομοθετούν οι ΟΤΑ. Συνεπώς έχουν το αναφαίρετο και νόμιμο δικαίωμα αλλά και είναι υποχρέωσή τους να διατυπώνουν την άποψή τους για τη διαθεσιμότητα των εργαζομένων και τη κατάργηση δομών και αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτό έπραξε, λοιπόν, και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων όπως έπραξαν όλοι οι Δήμαρχοι και με πρώτη την ΚΕΔΕ.

Κρίνουμε χρήσιμο και ωφέλιμο, για την ενημέρωση των Δημοτών του Δήμου Ιωαννιτών αλλά και όλων των πολιτών και για την αποκατάσταση της αλήθειας, όπως έχουμε υποχρέωση από το θεσμικό μας ρόλο, να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 34/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

Πρώτη αλήθεια είναι ότι οι επτά (7) εργαζόμενοι στα ΚΔΑΠ Αμφιθέας και Περιβλέπτου και που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 34/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συνεχώς και χωρίς καμμία διακοπή των συμβάσεών τους μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις για τη χρηματοδότηση των δομών αυτών από το ΕΣΠΑ. (Προκύπτει το εύλογο ερώτημα που ανακάλυψε ο συντάκτης του κειμένου ότι ο κ. Ελισάφ δεν επιθυμεί των εργασία των εργαζομένων όταν αυτοί εργάζονται και αμείβονται κανονικά σύμφωνα με τις συμβάσεις τους όπως και άλλοι εργαζόμενοι).

Δεύτερη αλήθεια είναι ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) έκρινε με την υπ’ αριθ. 634/09-02-2006 απόφασή του ότι οι επτά (7) εργαζόμενοι στα ΚΔΑΠ Αμφιθέας και Περιβλέπτου δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 11 του ΠΔ 164/2004 για τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου. Από το έτος 2006 οι εργαζόμενοι δεν προσέφυγαν δικαστικώς κατά της απόφασης του ΑΣΕΠ.

Τρίτη αλήθεια είναι ότι οι επτά εργαζόμενοι στα ΚΔΑΠ Αμφιθέας και Περιβλέπτου άσκησαν, στις 26 Αυγούστου του έτους 2011, αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, όπως είχαν νόμιμο δικαίωμα, για τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου.

Τέταρτη αλήθεια είναι ότι το Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων διέπεται στη λειτουργία του από διατάξεις Νόμων Για το προσωπικό των κοινωφελών επιχειρήσεων των ΟΤΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 258 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3051/2002 για την πρόσληψη προσωπικού στις επιχειρήσεις Α’ και Β’ βαθμού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 2190/1994 (νόμος Πεπονή). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που ισχύει και για τις Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, για τις μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης.

Οι δαπάνες των δήμων, των περιφερειών, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ. ανεξαρτήτως πληθυσμού, εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών, υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 1 έως 3 του άρθρου 169 του Κ.Δ.Κ. (άρθρο 275 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ.3 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4047/2012). Με το άρθρο 1 παρ. 3 του Π.Δ. 136/2011 η μισθοδοσία του προσωπικού υπάγεται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ανεξαρτήτως ποσού.

Είναι πρωτοφανές και πρωτάκουστο, λοιπόν, να εγκαλείται η Διοίκηση του Πνευματικού Κέντρου διότι έπραξε το αυτονόητο, όπως είχε υποχρέωση να πράξει, δηλαδή να ασκήσει έφεση κατά της υπ’ αριθ. 34/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

Περισσότερα

ΠΕΔ Ηπείρου: Δελτίο τύπου

Στην Αθήνα βρίσκεται σήμερα Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2012, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου, Δήμαρχος Αρταίων κ. Γιάννης Παπαλέξης για να συμμετάσχει στην έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, με τη συμμετοχή των Προέδρων των Περιφερειακών Ενώσεων των Δήμων, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
– 1. Οι νέες περικοπές στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
– 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύγκλιση έκτακτου Συνεδρίου.

Με αφορμή τις εξαγγελίες για νέες περικοπές στους δήμους η ΚΕΔΕ εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου:

«« Με την απόφαση της Κυβέρνησης για επιπλέον περικοπές στους πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατά 29%, επιβεβαιώνεται με τον πλέον δραματικό τρόπο αυτό για το οποίο είχαμε εγκαίρως προειδοποιήσει δηλαδή, την κατάρρευση της λειτουργίας των Δήμων και κατ’ επέκταση του κοινωνικού ρόλου της Αυτοδιοίκησης και την αδυναμία πληρωμής μισθών και υποχρεώσεων προς τρίτους.

Περισσότερα

Δήμος Ιωαννιτών: Συνάντηση με το ΚΔΑΠ Ρόδα

Με τα παιδιά που παρακολουθούν το πρώτο θερινό τμήμα του ΚΔΑΠ Ρόδα, τη διευθύντρια του Κέντρου και τις εκπαιδευτικούς συναντήθηκε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Φίλιππας Φίλιος.

Τα παιδιά, μαθητές Δημοτικού κυρίως, μετέφεραν στο Δήμαρχο το αίτημα τους για να ανάπλαση του πάρκου Κουραμπά. Όπως σημείωσαν πρόκειται για έναν ιδιαίτερα όμορφο χώρο, στον οποίο περνούν καθημερινά αρκετές ώρες και θέλουν να είναι πιο ασφαλές και πιο ευχάριστος για τα ίδια.

Μάλιστα παρέδωσαν στο δήμαρχο τις προτάσεις τους για το πάρκο και τα προβλήματα που έχουν εντοπίσει μέχρι σήμερα.

Περισσότερα

Εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης

Ο Ελληνό – Γαλλικός σύλλογος Ιωαννίνων ανακοινώνει:

«« Ο Ελληνό – Γαλλικός Σύλλογος Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
Ιωαννιτών οργανώνουν τον τρίτο κύκλο εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης με παιχνίδια, δημιουργίες και τραγούδια στα γαλλικά.

Απευθύνονται σε παιδιά τρίτης και τετάρτης τάξης Δημοτικού Σχολείου και θα γίνονται δωρεάν στο χώρο του Κ.Δ.ΑΠ. «ΡΟΔΑ» από καθηγητές Γαλλικών, μέλη του Συλλόγου μας, Σάββατο απόγευμα, ώρες 16:30-17:30 και 17:30-18:30.

Διάρκεια: 2 Απριλίου – 4 Ιουνίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στο: 6995.983484 και 26510.20340 (πρωινές ώρες). »»

Περισσότερα