Δύο θέσεις καθαριστριών στο Δήμο Ιωαννιτών

ΙωάννιναΗ Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιωαννιτών προκηρύσσει μια (1) θέση καθαρίστριας-στή στο 31ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων (καθαρισμός 3 αιθουσών) και μια (1) θέση καθαρίστριας-στή στο Νηπιαγωγείο Νήσου (καθαρισμός 1 αίθουσας) με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 8 μηνών από 01/11/2013 έως 30/06/2013.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί διέπεται από τις διατάξεις της παραγρ.5 του άρθρου 113 του ν. 1892/90 της παραγρ.15 του άρθρου 5 του ν.1894/90 και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη μίσθωση έργου.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής στην Καπλάνη 11, 1ος όροφος από τις: 21/10/2013 έως και την 25/10/2013 και ώρες 08:30 με 13:30 και θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας,

Περισσότερα