Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας: Ενημέρωση

Ο νέος Νόμος για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις:

Στις 12 Μαρτίου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 52/τ.Α’/12-3-2012) ο νέος νόμος για την κτηνοτροφία. Ο Ν. 4056/2012 ασχολείται κυρίως με το πολύ βασικό για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας θέμα των κτηνοτροφικών (σταυλικών) εγκαταστάσεων. Βέβαια είναι νωρίς ακόμη για να φανούν όλες οι πτυχές του νόμου αυτού στην πράξη όπου και θα κριθεί άλλωστε η επιτυχία του.

Με μια πρώτη ανάγνωση ο νόμος κάνει μια απόπειρα να μειώσει τη πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων και την πολυνομία που σχετίζεται με τις άδειες των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Έτσι στα πλαίσια αυτά οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων καθίστανται αρμόδιες για όλα τα θέματα που αφορούν τη χορήγηση των αδειών αλλά και τον έλεγχο των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Οι επιτροπές σταυλισμού διατηρούνται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και συνεργάζονται στενά με την αδειοδοτούσα αρχή.

Στα πλαίσια της τυποποίησης και της απλούστευσης των διαδικασιών καθιερώνονται τυποποιημένα έντυπα αιτήσεων (των οποίων την έκδοση αναμένουμε από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ.) ενώ βαρύνουσα θέση στις διαδικασίες αδειοδότησης φέρουν οι δηλώσεις και εκθέσεις φορέων, γεωτεχνικών και μηχανικών (στα πρότυπα των αλλαγών στην έκδοση οικοδομικών αδειών), οι οποίες για την αποφυγή παρατυπιών αναρτώνται υποχρεωτικά στη Δι@ύγεια, όπως άλλωστε και οι άδειες των εγκαταστάσεων. Περιττό να ειπωθεί ότι υπάρχουν σοβαρές κυρώσεις για ψευδείς δηλώσεις τόσο για τους κτηνοτρόφους όσο και για τους συντάκτες. Παράλληλα καθιερώνεται ηλεκτρονικό μητρώο των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων συνδεδεμένο με το αντίστοιχο κτηνιατρικό μητρώο στο Υπουργείο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο περιβαλλοντικό σκέλος ο νόμος ακολουθεί και βασίζεται στον 4014/2011 του Υπ.Ε.Κ.Α. με όσα αυτός προβλέπει για τις Ε.Π.Ο. και τις νεοεμφανιζόμενες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. Δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική ΥΑ για τις ΠΠΔ και περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τι θα προβλέπουν οι σχετικές ΠΠΔ για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στην προσπάθεια του νόμου να στηρίξει και να προωθήσει τις προτυποποιημένες κατασκευές «θερμοκηπιακού» τύπου και συμβατικού που έχει εκδώσει το Υπουργείο. Επίσης καθιερώνεται η έννοια του πρόχειρου καταλύματος η οποία σκοπός έχει να απαλλάξει από το βάρος της οικοδομικής αδειοδότησης πρόχειρες κατασκευές που εξυπηρετούν κάποιες μορφές κτηνοτροφίας σε ορεινές κυρίως περιοχές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους υπάρχοντες κτηνοτρόφους που δεν έχουν, για διάφορους λόγους, αποκτήσει άδεια λειτουργίας για τις σταυλικές τους εγκαταστάσεις, οι μεταβατικές διατάξεις που ουσιαστικά δίνουν μια περίοδο χάριτος 2-3 έτη για να προβούν σε τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους και απόκτηση άδειας εγκατάστασης. Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς συνδυάζεται με τη δυνατότητα που παρέχει ο νέος νόμος για τακτοποίηση προβλημάτων που αφορούν στη δασική νομοθεσία και εμπόδιζαν μέχρι τώρα πολλές μονάδες να αποκτήσουν άδεια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η πρόνοια του νόμου για τα ανεπιτήρητα αιγοπρόβατα και βοοειδή των οποίων την περισυλλογή και διαχείριση αναθέτει στους Δήμους μέσω της ίδρυσης από αυτούς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Σε γενικές γραμμές ο Νόμος κινείται στη σωστή λογική, με συγκέντρωση των συναφών αρμοδιοτήτων σε μία αρχή, περιορισμό κατά το δυνατόν της πολυνομίας, προσπάθεια διόρθωσης υπαρχόντων προβλημάτων, επαρκή χρόνο προσαρμογής, απλοποίηση των διαδικασιών αλλά παράλληλα αποσαφήνιση και αυστηροποίηση του ελεγκτικού πλαισίου και των κυρώσεων. Βέβαια η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να υποστηριχθεί κατάλληλα με την έγκαιρη έκδοση των υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων και υποδειγμάτων, τα οποία θα πρέπει να κινούνται στην ίδια λογική με το Νόμο να θέλουμε να οδηγηθούμε στο σωστό αποτέλεσμα.

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply