Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας: Ενημέρωση

ΥπΑΑΤ: Μέχρι 4 Μαΐου 2012 η κατάθεση αιτήσεων για τη δράση 3.1. «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»:

Το ΥπΑΑΤ καλεί τους ενδιαφερόμενους, που θέλουν να συμμετάσχουν στη δράση 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 19/03/2012 έως 04/05/2012.

Στόχος της δράσης είναι η οικονομική στήριξη των αγροτών, προκειμένου να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τον αριθμό των απειλούμενων από εγκατάλειψη αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων με σκοπό:
– τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των αυτόχθονων αγροτικών ζώων που κινδυνεύουν από εξαφάνιση
– τη διατήρηση των παραδοσιακών εκτατικών συστημάτων εκτροφής.

Η συγκεκριμένη δράση 3.1 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Το ύψος ενίσχυσης σε ευρώ / Μονάδα Μεγάλων Ζώων (ΜΜΖ) για τη δράση 3.1 είναι:

– Ιπποειδή:
350,0
– Βοοειδή:
Με διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκών ζώων αναπαραγωγής 335,0
Χωρίς διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκών ζωών αναπαραγωγής 312,0
– Πρόβατα:
Με διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκών ζώων αναπαραγωγής 221,0
Χωρίς διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκών ζώων αναπαραγωγής 198,0
– Αίγες:
Με διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκών ζώων αναπαραγωγής 194,0
Χωρίς διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκών ζώων αναπαραγωγής 171,0
– Χοίροι:
Με διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκών ζώων αναπαραγωγής 219,0
Χωρίς διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκών ζώων αναπαραγωγής 196,0

Τόπος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης:

Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων για ένταξη στη δράση 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του μέτρου 2.1.4, υποβάλλουν στους παρακάτω φορείς:
– Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
ή
– στη Δ/νση Αγροτιικής Οικονομίας (ΔΑΟ) της αιρετής Περιφέρειας κατά περίπτωση
ή
– στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ)
ή
– στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.),
αίτηση ενίσχυσης, πλήρως συμπληρωμένη. Οι αιτούντες μετά την κατάθεση της αίτησης ενίσχυσης λαμβάνουν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο από το μηχανογραφικό σύστημα.

Η κάθε αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται σε έναν μόνο φορέα, ανεξάρτητα αν η εκμετάλλευση βρίσκεται σε περισσότερες από μία περιφερειακές ενότητες. Στην τελευταία περίπτωση, η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται στον τόπο υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ).

Οι αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται στα οικεία ΚΕΠΠΥΕΛ και στις οικείες Ε.Α.Σ, μετά και την καταχώρησή τους στο μηχανογραφικό σύστημα, διαβιβάζονται εντός 10 εργασίμων ημερών από την κατάθεσή τους, στις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας με ευθύνη των ΚΕΠΠΥΕΛ ή των Ε.Α.Σ.

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply