Μετατάξεις στα πλαίσια του “Καλλικράτη”

Η Γ.Γ.Π.Η., κ. Γεωργακοπούλου – Μπάστα, υπέγραψε τις μετατάξεις 84 υπαλλήλων της Περιφέρειας και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με βάση το νόμο για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Οι μετατάξεις γίνονται εθελοντικά, μετά από αίτηση των υπαλλήλων και στο πλαίσιο της μεταφοράς αρμοδιοτήτων στις αιρετές περιφέρειες από τις υπό κατάργηση Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply