Εισήγηση Αθ. Καλογήρου για προγράμματα Περιφέρειας

Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από έσοδα της Περιφέρειας έτους 2011:

Κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας εγκρίθηκαν τα ποσά που μπορούν να διατεθούν για τον τομέα των επενδύσεων. Τα ποσά αυτά προέρχονται από έσοδα της Περιφέρειας (ΚΑΠ, ΥΠΕΣ, ΟΣΚ, Τέλη Κυκλοφορίας, κ.α) και έχουν εγγραφεί σε κωδικούς ανάλογα την πηγή της χρηματοδότησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις η υπηρεσία μας προχώρησε στην κατάρτιση Περιφερειακών Προγραμμάτων. Αυτό έγινε σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και λαμβάνοντας υπόψη τις οφειλές των προγραμμάτων, τις δεσμεύσεις των φορέων, την πορεία εκτέλεσης των συνεχιζόμενων έργων καθώς και τις ανάγκες για την ένταξη νέων έργων.

Τα υπό έγκριση προγράμματα αφορούν, κατά περίπτωση, τόσο το σύνολο της Περιφέρειας όσο και κάθε Περιφερειακή Ενότητα ξεχωριστά και είναι τα κάτωθι :

1. Πρόγραμμα έργων που χρηματοδοτούνται από τους ΚΑΠ:

Οι πόροι των ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) διατίθενται σε μηνιαίες δόσεις εκ των οποίων το 20% αφορά στην Περιφέρεια Ηπείρου και τα υπόλοιπα κατανέμονται από το Υπουργείο Εσωτερικών στις Περιφερειακές Ενότητες. Αναλυτικά :

– Περιφέρεια Ηπείρου: Περιλαμβάνει έργα διαπεριφερειακού ενδιαφέροντος και αρμοδιότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας όπως είναι θέματα Τουρισμού και του Εθνικού οδικού δικτύου η συντήρηση του οποίου περιήλθε από 1/7/2011 στην Περιφέρεια. Το ύψος του Προγράμματος ΚΑΠ Περιφέρειας Ηπείρου για το 2011 ανέρχεται στα 1.932.943,00 €

– Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: Περιλαμβάνει έργα αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας. Στο πρόγραμμα υπάρχουν οφειλές και συνεχιζόμενα έργα που είχαν εγκριθεί από την Ν.Α. Άρτας καθώς και νέα έργα σύμφωνα με τις ανάγκες της Π.Ε. Το ύψος του Προγράμματος ΚΑΠ ΠΕ Άρτας ανέρχεται στα 2.443.910,75 €

Επιπλέον στο πρόγραμμα ΚΑΠ της Π.Ε. Άρτας υπάρχει ξεχωριστό κομμάτι που αφορά πιστώσεις ΚΑΠ που είχαν εγκριθεί ειδικά για το οδικό δίκτυο το οποίο περιλαμβάνει μόνο υπό εκτέλεση ή πληρωμή έργα και ανέρχεται στα 1.654.885,60 €

– Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας: Περιλαμβάνει έργα αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας οφειλές και συνεχιζόμενα έργα που είχαν εγκριθεί από την Ν.Α. Θεσπρωτίας καθώς και νέα έργα σύμφωνα με τις ανάγκες της Π.Ε. Το ύψος του Προγράμματος ΚΑΠ Π.Ε. Θεσπρωτίας ανέρχεται στα 4.889.195,28 €

– Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων: Περιλαμβάνει οφειλές και συνεχιζόμενα έργα που είχαν εγκριθεί από την Ν.Α. Ιωαννίνων καθώς και νέα έργα αρμοδιότητας της Π.Ε. σύμφωνα με τις ανάγκες της. Σημειώνεται ότι στον κωδικό του Προϋπολογισμού που αφορά στους ΚΑΠ Π.Ε. Ιωαννίνων έχουν προβλεφθεί επίσης και η χρηματοδότηση ΚΑΠ για το οδικό δίκτυο όπως και τα έσοδα της Π.Ε. από τα Τέλη Κυκλοφορίας οχημάτων, για αυτό και δεν καθαρίζονται ξεχωριστοί πίνακες για τα έσοδα αυτά. Το ύψος του Προγράμματος ΚΑΠ Π.Ε. Ιωαννίνων ανέρχεται στα 23.531.955,04 €

– Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας: Το πρόγραμμα ΚΑΠ Π.Ε. Πρέβεζας περιλαμβάνει έργα αρμοδιότητας της (οφειλές, συνεχιζόμενα και νέα) και ανέρχεται στα 1.537.788,80 €

2. Πρόγραμμα Σχολικής Στέγης:

Η αρμοδιότητα της επισκευής και συντήρησης σχολικών μονάδων βάσει των πιστώσεων από τον ΟΣΚ πέρασε από τις 1/1/2011 από Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στους Δήμους όσον αφορά στην εκτέλεση νέων έργων . Οι Π.Ε. Ενότητες έχουν την υποχρέωση ολοκλήρωσης και αποπληρωμής των έργων Σχολικής Στέγης που είχαν συμβασιοποιηθεί πριν τις 31/12/2010. Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα ποσά και τις υποχρεώσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων καταρτίστηκε ο πίνακας Προγράμματος Σχολικής Στέγης 2011 με τα κάτωθι ποσά για το 2011:

– Π.Ε. Άρτας: . 40.581,67 €
– Π.Ε. Θεσπρωτίας: 1.688.977,21 €
– Π.Ε. Ιωαννίνων: 3.089.925,98 €
– Π.Ε. Πρέβεζας: 91.335,12 €

3. Πρόγραμμα έργων χρηματοδοτούμενων από Τέλη Αδειών Κυκλοφορίας Π.Ε. Άρτας:

Οι ΠΕ λαμβάνουν ένα ποσό που προέρχεται από τα τέλη μεταβίβασης αδειών κυκλοφορίας. Τα ποσά αυτά είτε καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες των εκάστοτε Δ/νσεων Μεταφορών είτε διατίθενται για επενδύσεις. Η Π.Ε. Άρτας έχει συντάξει το Πρόγραμμα Τελώ, ύψους 185.000 €, το οποίο περιλαμβάνει ένα νέο και ένα συνεχιζόμενο έργο.

4. Πρόγραμμα από πιστώσεις Τ.Ε.Ο.& ΥΠ.ΕΣ. Π.Ε. Ιωαννίνων:

Σύμφωνα με τις μηνιαίες δόσεις από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας και τις πιστώσεις του ΥΠ.ΕΣ. για την βελτίωση του οδικού δικτύου καταρτίστηκε το Πρόγραμμα Τ.Ε.Ο. & ΥΠ.ΕΣ. Π.Ε. Ιωαννίνων ύψους 1.708.000 €. Η πρόταση περιλαμβάνει ένα συνεχιζόμενο έργο του οποίου καλύπτεται το συμβατικό του αντικείμενο και την κάλυψη των αυξημένων αναγκών για βελτίωση του οδικού δικτύου με μηχανήματα Περιφέρειας Ηπείρου και ιδιωτών.

5. Πρόγραμμα Βελτίωσης, Συντήρησης και Αποκατάστασης του οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας:

Το πρόγραμμα αφορά στην κατανομή των πιστώσεων που διατίθενται με μηνιαίες δόσεις για έργα στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Πρέβεζας. Βάσει του αδιάθετου υπολοίπου και των εκτιμώμενων εσόδων για το 2011 το ύψος του προγράμματος ανέρχεται στα 1.044.305,11 € και περιλαμβάνει 13 έργα εκ των οποίων 9 νέα τα στοιχεία των οποίον φαίνονται στο συνημμένο πίνακα.

6. Πρόγραμμα έργων που χρηματοδοτούνται από πιστώσεις Τ.Ε.Ο. Π.Ε. Πρέβεζας:

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες πιστώσεις από την επιχορήγηση της Π.Ε. Πρέβεζας από το Τ.Ε.Ο. συμπεριλαμβανόμενου και του αδιάθετου υπόλοιπου, το ύψος των πιστώσεων του προγράμματος ανέρχεται στα 205.055,49 €. Περιλαμβάνει 2 συνεχιζόμενα και 2 νέα έργα.

7. Πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών από θεομηνίες που έπληξαν το Ν. Πρέβεζας:

Οι πιστώσεις του προγράμματος, 71.218,05 €, προκύπτουν από το αδιάθετο υπόλοιπο της χρηματοδότησης του ΥΠ.ΕΣ. και χρηματοδοτούνται 2 συνεχιζόμενα έργα των οποίων το φυσικό τους αντικείμενο έχει ήδη ολοκληρωθεί και απομένει η αποπληρωμή τους.

Σημειώνεται ότι τα έργα θα εκτελεστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και των Π.Ε. σύμφωνα με τον Οργανισμό της Περιφέρειας, αναλόγως τη φύση του κάθε έργου. Είναι πιθανόν, αναλόγως την ωριμότητα τους και το χρονοδιάγραμμα τους, να βαρύνουν τις πιστώσεις και επόμενων ετών και όχι μόνο τα φετινά προγράμματα.

Ο Εισηγητής, Καλογήρου Αθανάσιος.

 

Tags:

, , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply