Θέσεις με διετείς συμβάσεις για ιατρούς στις ΤΟ.Μ.Υ. – Τι προσλήψεις θα γίνουν στην Ήπειρο

Στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, συνολικά εννιακοσίων πενήντα τριών (953) ιατρών θα προχωρήσει το Υπουργείο Υγείας.

Δείτε αναλυτικά:

Οι ιατροί θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας και των αποκεντρωμένων μονάδων τους, ως κατωτέρω:

  • Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδου Ιατρικής Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή
    Παθολογίας οκτακόσιες εννέα (809) θέσεις και
  • Ειδικότητας Παιδιατρικής εκατόν σαράντα τέσσερις (144) θέσεις

Οι θέσεις στην Ήπειρο

Στην Ήπειρο αναλογούν συνολικά 35 θέσεις ιατρών, ως εξής:

  • Άρτα: 8 παθολόγοι / γενικής ιατρικής και 1 παιδίατρος, συνολικά 9
  • Πρέβεζα: 8 παθολόγοι / γενικής ιατρικής και 1 παιδίατρος, συνολικά 9
  • Ιωάννινα: 13 παθολόγοι / γενικής ιατρικής
  • Θεσπρωτία: 4 παθολόγοι / γενικής ιατρικής

 

Tags:

, ,