ΓΕΩΤΕΕ: Αναγκαία η άμεση τροποποίηση της προκήρυξης του ΟΣΔΕ.

ΠρέβεζαΔιάτρητη χαρακτηρίζει με δηλώσεις του, ο Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), κ. Σπύρος Μάμαλης, την προκήρυξη για την ανάδειξη πιστοποιημένων φορέων του ΟΣΔΕ 2014 – 2010 ενώ συμπληρώνει ότι αν δεν υπάρξουν τροποποιήσεις σε αυτή «ώστε να μην παραβιάζονται οι όροι του υγιούς ανταγωνισμού», θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Επίσης, προκειμένου να καμφθούν τα προβλήματα που εμποδίζουν τη συμμετοχή αρκετών φορέων στην προκήρυξη, το ΓΕΩΤΕΕ ζητάει να δοθεί παράταση ενός μήνα (η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, έληξε  14/2). Εκτός από τους γεωτεχνικούς, την ανάγκη συμμετοχής πολλών φορέων στο φετινό ΟΣΔΕ, τονίζουν και αρκετοί συνεταιριστές. Να θυμίσουμε ακόμα ότι εκτός από το ΓΕΩΤΕΕ και η Ένωση Γεωπόνων Μελετητών Ελλάδας-Σύμβουλο Επιχειρήσεων (Ε.Γ.Μ.Ε.Σ.Ε.) έχει ταχθεί κατά της προκήρυξης, απειλώντας μάλιστα τη διοίκηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Τις θέσεις και τις προτάσεις της Ε.Γ.Μ.Ε.Σ.Ε. μπορείτε να δείτε εδώ.

Οι προτάσεις του ΓΕΩΤΕΕ

Σε επιστολή του το ΓΕΩΤΕΕ προς το ΥΠΑΑΤ σχετικά με την προκήρυξη αναφέρει τα παρακάτω:

-Δεν τίθεται ως αναγκαία προϋπόθεση πιστοποίησης των Φορέων Α΄ Βαθμού, η υποχρεωτική συμμετοχή γεωτεχνικών σε αυτούς. Αντίθετα προβλέπεται μόνιμο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό χωρίς να καθορίζεται από ποιες ειδικότητες αυτό αποτελείται και τι είδους εκπαίδευση και από ποιον, έχει λάβει.

-Οι γεωτεχνικοί ελεύθεροι επαγγελματίες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία αποκλείονται αδικαιολόγητα από τη διαδικασία πιστοποίησής τους ως φορείς, ακόμη και Α΄ Βαθμού, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, τα υπό πιστοποίηση φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να καταθέσουν ενυπόγραφη κατάσταση του 5% (κατ’ ελάχιστον 300), των αναμενόμενων δικαιούχων της γεωγραφικής τους περιοχής, να διατηρούν μόνιμο και εκπαιδευμένο προσωπικό, να δηλώσουν το πλήθος των συνεργείων με το οποίο θα καλύψουν τη γεωγραφική περιοχή κ.λπ.

– Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (22/1/2014), μέχρι τη λήξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων πιστοποίησης (14/2/2014), θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα μικρό για τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, τη δρομολόγηση των συνεργασιών μεταξύ φορέων και τη δημιουργία των φορέων συντονισμού, την προμήθεια εξοπλισμού, την πρόσληψη υπαλλήλων κλπ, που απαιτούνται, με ποινή αποκλεισμού, από την πρόσκληση. Με τον τρόπο αυτό ευνοούνται σαφώς υφιστάμενοι φορείς πανελλαδικής εμβέλειας και επιχειρήσεις με υποκαταστήματα σε όλη την επικράτεια. Συνεχίζεται δηλαδή επί της ουσίας το καθεστώς της απευθείας ανάθεσης του ΟΣΔΕ, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

-Οι φορείς που θα καταθέσουν αίτηση για πιστοποίηση, υποχρεώνονται, με βάση τους όρους της προκήρυξης, πριν καν υποβάλλουν την αίτηση, να προβούν σε δαπάνες για την εξασφάλιση χώρων υποδοχής των αγροτών και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού. Θα προπληρώσουν, δηλαδή, χωρίς καν να γνωρίζουν εάν, εν τέλει, θα επιλεγούν.

-Το κόστος υποβολής της αίτησης (και των τυχόν διορθώσεων) που θα βαρύνει τους δικαιούχους αγρότες, δεν καθορίζεται με ενιαίο τρόπο από το ΥπΑΑΤ, αλλά προβλέπεται ότι θα καθοριστεί από τους πιστοποιημένους φορείς, μέσω σχετικών μελετών κοστολόγησης. Επιπλέον, οι αγρότες υποχρεώνονται, χωρίς να γνωρίζουν το κόστος της υπηρεσίας, να επιλέξουν εκ των προτέρων τον φορέα μέσω του οποίου θα καταθέσουν την Αίτηση Ενίσχυσης.
Σύμφωνα με το ΓΕΩΤΕΕ λοιπόν είναι αναγκαία:

-Η άμεση τροποποίηση – διόρθωση της προκήρυξης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απαλοιφή των αρνητικών σημείων που επισημάνθηκαν διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση και πιστοποίηση και άλλων φορέων μέσα στην Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 και ότι οι φορείς Α΄ και Β΄ βαθμού θα πρέπει να είναι σαφώς προσδιορισμένοι.

-Η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για πιστοποίηση, τουλάχιστον κατά 1 μήνα, προκειμένου να υπάρξει αναγκαίος χρόνος, αφενός για την τροποποίηση της προκήρυξης και αφετέρου για την καλύτερη ενημέρωση και προετοιμασία των ενδιαφερόμενων.

Περισσότερα