Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για τη χρηματοδότηση παιδικών από το ΕΣΠΑ

Δημαρχείο ΙωαννίνωνΔημοσιεύθηκε η προκήρυξη στο πλαίσιο της υλοποίησης πράξεων των δράσεων «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής- Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί σταθμοί».

Η προκήρυξη περιλαμβάνει όλες τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τις ενδιαφερόμενες μητέρες που επιθυμούν να στείλουν τα παιδιά τους δωρεάν σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 25/7/2014 και θα διαρκέσουν έως τις 4/8/2014.

Από την πρόσκληση εξαιρούνται οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καθώς και οι μόνιμοι κι αορίστου χρόνου υπάλληλοι των ΟΤΑ, πρώτου και δευτέρου βαθμού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών ή /και νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, καθώς και άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία, που:

α) Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

β) Επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις κάτωθι κατηγορίες Δομών:

Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, για βρέφη από 18 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών) συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2014) και νήπια και παιδιά από 2,5 ετών συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2014), μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).

γ) Έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 €, του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2013 – 31/12/2013)

ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών, θα ξεκινήσει να διατίθεται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr), της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (www.epanad.gov.gr) και της Κ.Ε.Δ.Ε.(www.kedke.gr ) από τις 25/7/2014.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αιτήσεις συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από τις 25/7/2014 έως τις 1/8/2014 στην Διεύθυνση του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών (Αβέρωφ 6 3ος Όροφος) ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) από 25/7/2014 έως 4/8/2014, στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στις ακόλουθες Διευθύνσεις ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος – 41222,Λάρισα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όλες οι μητέρες, μαζί με την «Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωσή» τους, θα υποβάλλουν μία σειρά δικαιολογητικών τα οποία ορίζονται επ’ ακριβώς στην προκήρυξη, η οποία έχει αναρτηθεί στο σύνολό της στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

Περισσότερα

Ανακοίνωση: Κέντρο δια βίου μάθησης, δήμου Ζίτσας – υποβολή αιτήσεων

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Ζίτσας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ζίτσας. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατά την επόμενη περίοδο, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ζίτσας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ,  25 ΩΡΕΣ
 2. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 25 ΩΡΕΣ
 3. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 25 ΩΡΕΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

 1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (I) 50 ΩΡΕΣ
 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ (II) 50 ΩΡΕΣ
 3. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (III) 50 ΩΡΕΣ
 4. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 25 ΩΡΕΣ
 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (SOCIAL MEDIA) 25 ΩΡΕΣ
 6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 50 ΩΡΕΣ
 7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 50 ΩΡΕΣ
 8. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 25 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 1. ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 ΩΡΕΣ
 2. ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 25 ΩΡΕΣ
 3. ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 25 ΩΡΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 25 ΩΡΕΣ
 2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 25 ΩΡΕΣ
 3. ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 25 ΩΡΕΣ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης (η οποία θα διατίθενται από το Δήμο Ζίτσας ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.zitsa.gov.gr ) και φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην κα Μαρκούλα Μαρία
Τηλ. 26533-60000 (εσωτερικό 217) email: [email protected]

Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 30-01-2014 έως Δευτέρα 10-02-2014 και ώρες 10:00 – 14:00
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Περισσότερα

Παράταση της Κ.Υ.Α. για την αποκατάσταση ζημιών από τις κατολισθήσεις του 2010

Περιφέρεια ΗπείρουΠαράταση ενός χρόνου δίνεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφτηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2013, για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τις κατολισθήσεις του 2010 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Τρικάλων.

Περισσότερα