Παρέμβαση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς τη ΔΕΗ για το αγροτικό ρεύμα

ΔΕΗΤεράστια αναστάτωση και αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα ειδοποιητήρια της ΔΕΗ που έχουν αποσταλεί τις τελευταίες μέρες σε χιλιάδες κόσμο (αγρότες και μη) και με τα οποία τους καλεί να προσκομίσουν μέχρι 31 Ιουλίου 2014 Δελτίο Γεωργοοικονομικών και Γεωργοτεχνικών στοιχείων (Δελτίο Νο 1) καθώς και τη σχετική άδεια χρήσης νερού, διαφορετικά απειλεί να προχωρήσει σε διακοπή του Αγροτικού Τιμολογίου με το οποίο ποτίζουν τις καλλιέργειες τους.

Το θέμα προκάλεσε τελικά και την παρέμβαση της Γενικής Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κ. Βασιλικής Ευταξά η οποία με επιστολή της προς τη ΔΕΗ αλλά και προς τους αρμόδιους υπουργούς, αφού εξηγεί την πολυπλοκότητα του θέματος με εκτενή αναφορά στην υφιστάμενη νομοθεσία, καλεί την ΔΕΗ να ανακαλέσει τα ειδοποιητήρια.

Όπως τονίζει η κ. Ευταξά, σύμφωνα με την ΚΥΑ 145026 (ΦΕΚ 31Β/14-02-2014) :

  • όλοι οι ιδιοκτήτες ή/και χρήστες σημείων υδροληψίας υποχρεούνται, μέχρι την 15η Μαΐου 2014, να υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο Ε.Μ.Σ.Υ.,
  • Το Ε.Μ.Σ.Υ. τίθεται σε λειτουργία με Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. Με την ίδια ή άλλη Διαπιστωτική Πράξη μπορεί να διασυνδέεται το Ε.Μ.Σ.Υ. με άλλες βάσεις δεδομένων που λειτουργούν στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. ή/και στους εποπτευόμενους φορείς”. Η υπόψη Διαπιστωτική Πράξη δεν έχει εκδοθεί, ούτε προφανώς η ηλεκτρονική εφαρμογή εισαγωγής στοιχείων.
  • Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2014 ο ενδιαφερόμενος χρήστης κάθε ενεργού σημείου υδροληψίας, υποχρεούται να προβεί σε υποβολή αίτησης για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας χρήσης νερού σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε κείμενης σχετικής νομοθεσίας. Η έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής αποτελεί προϋπόθεση για την κίνηση της διαδικασίας αδειοδότησης και δεν δεσμεύει την αδειοδοτούσα αρχή ως προς τη χορήγηση ή μη της άδειας χρήσης νερού”
  • Σύμφωνα με το αριθ. 145097/21-01-2014 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠ.ΠΕ. Κ.Α. “Διευκρίνιση σχετικά με το άρθρο 9 «Υποχρεώσεις δημόσιων αρχών – Έννομες συνέπειες», της ΚΥΑ 145026 (ΦΕΚ 31Β/14-021-2014) “Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα”, μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης Διαπιστωτικής Πράξης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. δεν απαιτείται να προσκομιστεί πιστοποιητικό εγγραφής του σημείου υδροληψίας
  • Oι Υπηρεσίες Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (Δ/νσεις Υδάτων, Τμήματα Υδροοικονομίας), μπορούν να χορηγούν βεβαιώσεις υποβολής φακέλου με αίτημα την χορήγηση άδειας χρήσης νερού, με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου. Παράλληλα οι χορηγηθείσες άδειες, σε περίπτωση θετικής κατάληξης, πάντα κοινοποιούνται στην ΔΕΗ.
  • Τέλος η κ. Ευταξά εκτιμά ότι το σύνολο των υποθέσεων διευθέτησης αδειών χρήσης νερού, είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν στο σύνολό τους, σε ένα χρόνο τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία (30-9-2014) υποβολής αιτήσεων για χορήγηση άδειας χρήσης νερού και με την προϋπόθεση ότι θα είναι σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή εισαγωγής στοιχείων.
Περισσότερα