Ρυθμίσεις οφειλών στο Δήμο Πρέβεζας

Καλούνται όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο Πρέβεζας, από Δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές, πρόστιμα κ.τ.λ., να προσέλθουν στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, για την ρύθμιση των οφειλών τους, προκειμένου να απαλλαγούν από πρόστιμα, προσαυξήσεις κ.λ.π. Η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών λήγει στις 29 Ιανουαρίου 2010. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου θα προβεί στα προβλεπόμενα από το Νόμο ένδικα μέσα, για την είσπραξη των Δημόσιων εσόδων.

Περισσότερα