Νομοσχέδιο για υπερχρεωμένους δανειολήπτες

Μία νέα ρύθμιση που θα δώσει ανάσα σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών μαζί με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας. Το νέο νομοσχέδιο αφορά τους δανειολήπτες που δεν μπορούν να καλύψουν τις δόσεις των στεγαστικών, καταναλωτικών και επαγγελματικών δανείων και αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα, όλα τα νοικοκυριά και τους επαγγελματίες, με μόνη εξαίρεση τους εμπόρους, οι οποίοι μπορούν να προσφύγουν στη διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση για όσα χρέη ρυθμίζονται – εκτός από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, οφειλές από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και εισφορές προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης – ο οφειλέτης μπορεί πριν προσφύγει στο Ειρηνοδικείο να έρθει σε συνεννόηση με την τράπεζα συνεπικουρούμενος από τον Συνήγορο του Καταναλωτή ή κάποια οργανωμένη καταναλωτική οργάνωση ή την Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού σε κάθε νομαρχία. Σε περίπτωση που μέσα από αυτόν τον διακανονισμό δεν βρεθεί κάποια λύση, τότε θα γίνεται η προσφυγή στο Ειρηνοδικείο για ρύθμιση χρεών. Στην αίτηση που θα καταθέσει ο οφειλέτης θα πρέπει να αναφέρει τα περιουσιακά του στοιχεία, τα εισοδήματά του, την κατάσταση των πιστωτών και την πρόταση ρύθμισης οφειλής. Το Ειρηνοδικείο θα εκδώσει την απόφασή του σε έξι μήνες. Μετά από την απόφαση ο οφειλέτης θα καταβάλλει μηνιαίως ένα μέρος του εισοδήματός του στους πιστωτές για μία τετραετία. Μετά την παρέλευση της τετραετίας και εφόσον ο οφειλέτης είναι συνεπής θα γλιτώνει το υπόλοιπο της οφειλής το οποίο και θα διαγράφεται.

Περισσότερα