ΕΕΔΕ: Επιδοτούμενο Πρόγραμμα στην Εξωστρέφεια

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη του 7ου Τμήματος του Επιδοτούμενου Προγράμματος Κατάρτισης με τίτλο: «Διεθνές Εμπόριο & Εξαγωγές στην Πράξη», τo Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 14.00, στις εγκαταστάσεις της ΕΕΔΕ στην Πάτρα.

Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» σε συνεργασία με τους εξαγωγικούς φορείς της χώρας, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης και τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) και έχει ως στόχο να μεταφέρει εξαγωγική τεχνογνωσία σε 6.800 δικαιούχους σε όλη τη χώρα.

Το Πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε εργαζόμενους Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενους. Απώτερος σκοπός της κατάρτισης είναι η δημιουργία ενός σημαντικού αποθέματος ανθρώπινου δυναμικού, με ειδικές γνώσεις και τεχνικές σε θέματα εξωστρέφειας προς όφελος των επιχειρήσεων και της οικονομίας.

Η Κατάρτιση θα έχει διάρκεια 40 ώρες και θα είναι επιδοτούμενη με 5€ (μεικτά) ανά ώρα.

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση συμμετοχής (παραλαμβάνεται από την ΕΕΔΕ και διαδικτυακά στη σελίδα www.eede.gr)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Βεβαίωση εργοδότη ή άλλο σχετικό έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι οι ενδιαφερόμενοι εργάζονται ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα
  • Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
  • Πρόσφατη φωτογραφία
  • Υπεύθυνη Δήλωση από την επιχείρηση ότι δεν απασχολεί προσωπικό άνω των 250 ατόμων.

Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην ΕΕΔΕ, Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος, κ. Ερωφίλη Νομικού, Πλατεία Πίνδου 1, Γούναρη & Αγίου Ανδρέου, Πάτρα, Τηλ. 2610 318573, Fax: 2610 361517, e-mail: [email protected], website: www.eede.gr

Σχετικά με την ΕΕΔΕ

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το 1962. Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των μεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου μάνατζμεντ. Τα μέλη της είναι νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και φυσικά πρόσωπα, ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, επιχειρηματίες, καθηγητές Πανεπιστημίων και φοιτητές. Στο πλαίσιο της ΕΕΔΕ λειτουργούν πέντε Ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται το καθένα σε εξειδικευμένες λειτουργίες του management και τέσσερις Τομείς που ασχολούνται με γενικότερα θέματα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η Στρατηγική και η Δράση της αναπτύσσονται σε έξι βασικούς πυλώνες: εκπαίδευση, ενημέρωση, δικτύωση, δημιουργία εργαλείων και υποδομών, επικοινωνία και ευρωπαϊκά κοινοτικά προγράμματα. Συγκεκριμένα για την εκπαίδευση υλοποιεί: Μεταπτυχιακά προγράμματα, Προγράμματα επαγγελματικής πιστοποίησης, Προγράμματα ανωτάτων στελεχών, Ανοικτά εκπαιδευτικά προγράμματα, Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση.

Περισσότερα