Υποτροφίες 60.000 Ευρώ για φοιτητές μέσω κληροδοτήματος του Δήμου Ιωαννιτών

Υποτροφίες ύψους 60.000 ευρώ σε έξι (6) αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων για μεταπτυχιακές ή μεταδιδακτορικές σπουδές εξωτερικού, χρονικής διάρκειας ενός ή δύο ετών ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που θα κατατεθεί από τον κάθε υποψήφιο θα χορηγήσει μέσω του κληροδοτήματος «Ελευθερίας Μπάρκα» ο Δήμος Ιωαννιτών.

Το ποσό της υποτροφίας κατά έτος ορίζεται στο ύψος των πέντε χιλιάδων ευρώ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2018 του Κληροδοτήματος «Ελευθερίας Μπάρκα».

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις :

  • Να είναι Ελληνικής Εθνικότητας και Ηπειρωτικής καταγωγής, ανεξαρτήτως οικονομικής καταστάσεως των υποψηφίων.
  • Να είναι πτυχιούχοι Ελληνικού Πανεπιστημίου με βαθμό πτυχίου ΑΡΙΣΤΑ.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι λοιποί όροι χορήγησης της υποτροφίας αναφέρονται στην προκήρυξη υποτροφίας την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ναι λάβουν γνώση από την ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών [ioannina.gr] ή να παραλάβουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Δήμου (Οδός Αβέρωφ 3 – τηλ. 26513-61373) .

 

Tags: