Δώδεκα θέσεις εργασίας στο δήμο Φιλιατών

Ο Δήμαρχος Φιλιατών ανακοινώνει την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων και πιο αναλυτικά: Επτά (7) YE Εργατών – Γενικών Καθηκόντων, τρεις (3) ΔΕ Οδηγών, ενός (1) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων (τσάπας – JCB) και ενός (1) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Γκρέιντερ).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1) Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας,
2) Φωτοαντίγραφα όλων των εγγράφων που αποδεικνύουν τα ειδικά τυπικά προσόντα κατά περίπτωση. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού,
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του παρ.1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι,
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει οι υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού κώδικα,
5) Πιστοποιητικό γεννήσεως,

Περισσότερα