Σημαντικές πληροφορίες της Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας για ακίνητα Δημοσίου και χρήση γης

ΠρέβεζαΜε το νέο νόμο 4235/2014 του ΥΠΑΑΤ που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, ρυθμίζονται μεταξύ άλλων και θέματα χρήσης γης και ειδικότερα θέματα που αφορούν ακίνητα του Δημοσίου. Η Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας εξέδωσε χθες (18 Φεβρουαρίου) τρία έγγραφα με σημαντικές πληροφορίες πάνω στα θέματα αυτά, για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.

Παραθέτουμε παρακάτω και τα τρία έγγραφα ενοποιημένα κατά κατηγορία:

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

1.Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που μίσθωναν, πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αγροτικά ακίνητα σύμφωνα με την αριθ. 95/19.5.1975 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 98), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 138/1975 (Α΄ 180), μπορούν με αίτησή τους προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της Χώρας, να ζητήσουν την παραχώρηση ακινήτων της ανωτέρω Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα έως τρία(3) έτη, το οποίο δεν δύναται να παραταθεί.Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω δεν αφορούν εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, χώρους και ζώνες μνημείων που προστατεύονται από την αρχαιολογική υπηρεσία, αιγιαλό, παραλία κλπ.

2. Ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών. Η διαχείριση των ακινήτων αυτών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 (του ν. 4061/2012) για αγροτικούς σκοπούς και μόνο. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση Περιφερειάρχη, τα ακίνητα αυτά, επιφανείας έως είκοσι (20) στρέμματα μπορούν να παραχωρούνται χωρίς δημοπρασία, έναντι τιμήματος στους κατ’ επάγγελμα αγρότες που τα καλλιεργούν. Ο ενδιαφερόμενος, κατ’ επάγγελμα αγρότης, υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας αίτηση με τοπογραφικό διάγραμμα, όπου περιγράφεται το ακίνητο, κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

1. Όποιος απέκτησε οικόπεδο κατ’ εφαρμογή του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος και δεν τήρησε τους όρους που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2 αυτού, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3147/2003, διατηρεί την κυριότητα του οικοπέδου που δικαιώθηκε, καταργουμένου κάθε όρου και περιορισμού του δικαιώματος κυριότητας, εφόσον καταβάλλει πρόστιμο ίσο με το ένα τρίτο (1/3) της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου. Το πρόστιμο αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας και καταβάλλεται σε δύο άτοκες δόσεις, η πρώτη μέχρι 31.12.2015 και η δεύτερη μέχρι 31.12.2017. Σε περίπτωση μεταβίβασης του οικοπέδου ο
πωλητής και ο αγοραστής ευθύνονται εις ολόκληρον για την καταβολή του προστίμου.

2. Όσοι δεν κατέβαλαν το οφειλόμενο τίμημα ή κατέβαλαν μέρος αυτού για την απόκτηση του οικοπέδου και θέλουν να αποποιηθούν του δικαιώματος κυριότητας, μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας την ακύρωση του τίτλου κυριότητας. Τυχόν καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται, για τις δε υπόλοιπες συντάσσονται φύλλα έκπτωσης.

ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

1. Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων εξαγοράς (άρθρου 23 του Ν. 4061/2012 που αφορούν κατεχόμενα ακίνητα διαχείρισης του ΥΠΑΑΤ) από τους ενδιαφερόμενους λήγει στις 30.6.2014. Η αίτηση εξαγοράς δεν εξετάζεται αν αφορά τμήμα ακινήτου και το εναπομένον στο δημόσιο τμήμα καθίσταται μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο ή αν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος.

2. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εξαγοράς (άρθρο 24 του Ν. 4061/2012 σχετικά με αποκαταστημένους κτηνοτρόφους ή τους νόμιμους διαδόχους τους που άλλαξαν τη χρήση τμήματος του βοσκοτόπου σε γεωργική) λήγει στις 30.6.2014.

Περισσότερα