Ανακοίνωση ΤοπΣΑ: Ολοκληρώθηκε η υποβολή των αιτήσεων – Συνέχιση διαδικασίας

ΆρταΣυνολικά λάβαμε 124 αιτήσεις.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί από δω και πέρα, έχει ως εξής

Η επιλογή των ωφελουμένων πρόκειται να ακολουθήσει τα εξής στάδια:

  1.  αρχική επεξεργασία των αιτήσεων και απόρριψη τυχόν αιτήσεων που δεν είναι επαρκώς συμπληρωμένες και υπογραμμένες και δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα
  2. συνέντευξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τα στελέχη Συμβουλευτικής του Φορέα Συμβουλευτικής. Η συνέντευξη αφενός θα διευκρινίζει, θα πιστοποιεί και θα συμπληρώνει στοιχεία που έχουν ήδη καταγραφεί στην αίτηση του υποψηφίου και αφετέρου θα αποσαφηνίζει τις επιθυμίες, τις ιδιαίτερες ανάγκες του και τις δυνατότητές του, ώστε να διασφαλιστεί ολοκληρωμένα η γενική εκτίμηση της προσωπικότητας του υποψηφίου.
  3. Μετά τη διαδικασία των συνεντεύξεων καταρτίζεται ένας κατάλογος με όλους τους υποψηφίους οι οποίοι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για να συμμετέχουν στην Πράξη και γίνεται αιτιολόγηση για τις απορριφθείσες αιτήσεις
  4. Οριστική επιλογή ωφελουμένων από 3μελή Επιτροπή Επιλογής με βάση σταθμισμένα κριτήρια

Η διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και τοποθέτησης των υποψηφίων θα βασίζεται σε διαδικασία μοριοδότησης σε συνδυασμό α) με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών β) την διαδικασία ατομικής συνέντευξης.
Τα κριτήρια επιλογής ωφελουμένων παρατίθενται κατωτέρω και αφορούν δυο γενικές κατηγορίες

Α. Ποσοτικά Κριτήρια Επιλογής: Χρόνος Ανεργίας / Εκπαίδευση / Επαγγελματική εμπειρία / Οικογενειακό εισόδημα / Οικογενειακή κατάσταση.
Τα κριτήρια αυτά ποσοτικοποιούν το 70% των βαθμών του υποψηφίου

Β. Ποιοτικά Κριτήρια Επιλογής: Ενδιαφέρον συμμετοχής στην Πράξη βάσει συνέντευξης
Τα κριτήρια αυτά ποσοτικοποιούν το 30% των βαθμών του υποψηφίου

Κατά τη διαδικασία της επιλογής η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών αποτελεί δέσμευση και η ισότητα μεταξύ όλων των ωφελουμένων με αποφυγή οποιασδήποτε διάκρισης βασίζεται στο φύλο, την εθνικότητα, την θρησκεία, την ύπαρξη αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού θα είναι δεδομένη.

Θα γίνει προσπάθεια ώστε από το σύνολο των επιλεγέντων α) οι ωφελούμενες γυναίκες του σχεδίου να είναι το 60% του συνόλου των ωφελούμενων (24 άτομα) & β) οι ωφελούμενοι νέοι (κάτω των 25 ετών) να είναι το 40% του συνόλου των ωφελούμενων (16 άτομα).

5.   Διενέργεια διαδικασιών πληροφόρησης / ενημέρωσης του συνόλου των απορριφθέντων υποψηφίων

Περισσότερα