Δημιουργία Μητρώου Μελετητών

Στο πλαίσιο της προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος για τους Νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) «Προσέγγιση LEADER» από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (διακριτικός τίτλος «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στις 22 Νοεμβρίου 2010 καθώς και του Άξονα 3 του ΠΑΑ (ΟΠΑΑΧ) για την Περιφέρεια Ηπείρου που προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στις 15 Οκτωβρίου 2010, η «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» προτίθεται να καταρτίσει πίνακα μελετητών προς εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των υποψήφιων επενδυτών. Ο συγκεκριμένος πίνακας θα αναρτηθεί στα γραφεία της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», ενώ θα είναι διαθέσιμος και στην ιστοσελίδα της εταιρείας, από τη Δευτέρα 13-9-2010. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μελετητές να προσέλθουν στα γραφεία της Εταιρείας στα Ιωάννινα (Διοικητήριο, Πλατεία Πύρρου & Μιχαήλ Αγγέλου 1, τηλ. 2651036686, 2651074187, fax 2651033419) προκειμένου να δηλώσουν τα στοιχεία τους. Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω πίνακας είναι ενδεικτικός και δεν δεσμεύει τους υποψήφιους επενδυτές ως προς την επιλογή μελετητή.

Περισσότερα

Ανακοίνωση Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), πρώην Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ.), ανακοινώνει ότι:

Όσοι ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούμενες απογραφές και στατιστικές εργασίες μπορούν να εγγραφούν, με αίτησή τους, στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών έτους 2010, το οποίο τηρείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2392/96, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 3470/06 και επανήλθε σε ισχύ – μέχρι και την έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. – με το άρθρο 90 παρ. 8 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/23.4.2010).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου, ηλικίας από 18 έως 55 ετών.
Οι υπάλληλοι (μόνιμοι και με σύμβαση εργασίας Αορίστου Χρόνου) Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και λοιπών Δημοσίων Οργανισμών, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.

Έργο του Ιδιώτη Συνεργάτη είναι η συλλογή στατιστικών στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Η εργασία εκτελείται εκτός γραφείου, χωρίς υποχρέωση τήρησης ωραρίου εργασίας.
Η απασχόληση αυτή δεν αποτελεί εξαρτημένη εργασία ούτε θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης, για όσους παράλληλα εργάζονται.

Αίτηση εγγραφής μαζί με λεπτομερείς οδηγίες χορηγούνται από την Υπηρεσία Στατιστικής Νομού ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΟΥΔΗ 19, Ιωάννινα – ΩΡΕΣ: 10 πμ – 13.30 πμ – Τηλ. 26510 27071 – 76768

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση, η οποία υπάρχει και στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.statistics.gr, πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω πλήρη δικαιολογητικά:

a) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
b) φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης ή πτυχίο Ανώτατης Σχολής και οι φοιτητές βεβαίωση σπουδών)
c) δύο πρόσφατες φωτογραφίες και
d) τον αριθμό του φορολογικού μητρώου
Τα παραπάνω θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή.

Οι Ιδιώτες Συνεργάτες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών προηγούμενων ετών, εφόσον επιθυμούν να περιληφθούν στο Μητρώο του έτους 2010, θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση εγγραφής.

Περισσότερα