Δημόσιο: Εργασιακή εφεδρεία – Κριτήρια Κατάταξης

Το τελικό κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος που αφορά το θεσμό της εργασιακής εφεδρείας, έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εσωτερικών. Ακολουθεί όλο το Π.Δ. όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τις σχετικές πληροφορίες:

«« Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος π.δ. αφορούν στο πλεονάζον προσωπικό της παρ. 7 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α’152) των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α΄314).
2. Στις ανωτέρω διατάξεις δεν υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση μίσθωσης έργου, καθώς και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Άρθρο 2
Κριτήρια Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού
Περισσότερα