Πρέβεζα: Λειτουργία Ενιαίου ΚΕΠ

Το Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, που έχει ως στόχο την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για την παροχή των υπηρεσιών, θα λειτουργήσει στην πόλη της Πρέβεζας λίγες μέρες πριν τη λήξη του 2010. Το νέο Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών θα φιλοξενηθεί στο χώρο του υφιστάμενου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στην πόλη της Πρέβεζας και θα μπορεί να παρέχει ηλεκτρονικά και από απόσταση όλες τις αναγκαίες δηλώσεις ή αιτήσεις για χορήγηση άδειας από τις Αρμόδιες αρχές περιλαμβανομένων των αιτήσεων για καταχώρηση σε μητρώα και βάσεις δεδομένων, καθώς και τις αιτήσεις για χορήγηση άδειας για την άσκηση δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών.

Περισσότερα