Εισήγηση Αντιπεριφερειάρχη Τ. Καλογιάννη

Το σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου, στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εισηγήθηκε και παρουσίασε η Αντιπεριφερειάρχης, αρμόδια για θέματα Αναπτυξιακού Σχεδιασμού κ. Τατιάνα Καλογιάννη.

Τα βασικά σημεία της είναι τα εξής: Υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προογραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου συντάσσεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την περίοδο 2011 – 2014 με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο:
α) Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» – ΦΕΚ Α87/07-06-2010 και
β) Την Υπ. Απόφαση υπ’ αριθμ. 74754/30-12-2010 – ΦΕΚ Β/2043/30-12-2010.

Περισσότερα