Παράνομη η απογραφή Δημοσίων Υπαλλήλων!

Μετά τα πολλά τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισε το σύστημα απογραφής δημοσίων υπαλλήλων, πράγμα που οδήγησε στην αναβολή της λειτουργίας κατά αρκετές ημέρες, απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεν επιτρέπει τη λήψη στοιχείων άλλων από τα μισθοδοτικά. Σύμφωνα με τη απόφαση αρ. 43/2010 η Αρχή αναφέρει ότι: «Η Αρχή αποφαίνεται ότι: α) δεν πρέπει να συλλεγούν και να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας, κατά την απογραφή του προσωπικού του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., τα στοιχεία που δεν συνδέονται με τη μισθοδοσία, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό και β) ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λάβει τα μέτρα ασφαλείας που περιγράφονται στο σκεπτικό και να ενημερώσει σχετικά την Αρχή εντός έξι μηνών από της εκδόσεως της παρούσας αποφάσεως.»

Περισσότερα