Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν θέση Ειδικού Παιδαγωγού

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν θέση Ειδικού Παιδαγωγού για τη στελέχωση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Ιωαννίνων

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν: Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας. Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο με παιδιά σχολικής ηλικίας
Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή δίπλωμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή, εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας, καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες).

Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] έως την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου με την υποχρεωτική αναγραφή «ΕΠ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».

 

Tags: