Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη ενέργεια στο Δήμο Ιωαννιτών

Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχοντας στην προσπάθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής, υπέγραψε τον Δεκέμβριο του 2015 το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά τουλάχιστον 40% μέχρι το 2030, αλλά και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς του με την προσαρμογή του στα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής.

Στο πλαίσιο επίτευξης των ανωτέρω στόχων ο Δήμος Ιωαννιτών έχει ήδη εκκινήσει την εκπόνηση της μελέτης: «Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) Δήμου Ιωαννιτών», η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ήπειρος 2014-2020»,

Το πρωί της Παρασκευής μάλιστα πραγματοποιήθηκε και η δεύτερη δημόσια διαβούλευση. Όπως ανέλυσαν οι μελετητές στο Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας γίνεται απογραφή των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω της καταγραφής της καταναλισκόμενης ενέργειας σε διάφορους τομείς του Δήμου, όπως στο κτιριακό απόθεμα (δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις, δημοτικές υποδομές, κατοικίες και κτίρια δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα), στον δημοτικό φωτισμό (σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους), στις μεταφορές (δημοτικός στόλος, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές).

Επίσης θα συνταχθεί αναλυτικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο θα περιγράφει στοχευμένες δράσεις και μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας ανά τομέα, μαζί με εκτίμηση κόστους και περιβαλλοντικού οφέλους μετά την εφαρμογή τους, ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη των ενεργειακών στόχων.

Στόχος του ΣΔΒΕ είναι, μέσω της καταγραφής της κατανάλωσης ενέργειας σε ενεργοβόρους τομείς του Δήμου Ιωαννιτών, να δημιουργηθεί ένα πλήρες ενεργειακό δημοτικό προφίλ, το οποίο θα οδηγήσει τον Δήμο σε ορθές, τεκμηριωμένες και ιεραρχημένες δράσεις ενεργειακών παρεμβάσεων αποδοτικότητας και αναβάθμισης, οι οποίες θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας είναι πολλαπλά και περιλαμβάνουν:

  • Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και εισαγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις ενεργειακές δράσεις του Δήμου.
  • Αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
  • Εξασφάλιση χρηματοδότησης ενεργειακών δράσεων του Δήμου, μέσω συγκεκριμένων χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
  • Μακροπρόθεσμη εξασφάλιση οικονομικών πόρων για τον Δήμο μέσω της ενεργειακής εξοικονόμησης και της τοπικής παραγωγής ενέργειας.
  • Συμβολή στην μακροπρόθεσμη ενεργειακή αυτονομία του Δήμου.
  • Ευαισθητοποίηση των πολιτών και ανάπτυξη της περιβαλλοντικής τους συνείδησης.
  • Αναβάθμιση της εικόνας του Δήμου ως ενεργό μέλος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής οικογένειας τοπικών αρχών με κοινό όραμα τη βιώσιμη ενέργεια.

 

Tags: