Προκήρυξη για πρόσληψη 125 Γεωπόνων και 10 Κτηνιάτρων με 8μηνη σύμβαση εξέδωσε ο ΕΛΓΑ

Μέχρι τις 28 Μαρτίου οι αιτήσεις

Από το Σύλλογο Γεωπόνων Πρέβεζας

epirusnewsΟ ΕΛΓΑ έδωσε στη δημοσιότητα χθες προκήρυξη για την πρόσληψη 125 Γεωπόνων και 10 Κτηνιάτρων, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (έως 8 μήνες) στα περιφερειακά Υποκαταστήματα του Οργανισμού.

Ολόκληρη την Προκήρυξη μπορείτε να δείτε εδώ.

Αναφέρουμε εν συντομία τα κυριότερα στοιχεία της:
1. Για τους γεωπόνους τα απαιτούμενα προσόντα είναι:
α) Πτυχίο γεωπόνου από ελληνικό ΑΕΙ (όλες οι ειδικότητες γίνονται δεκτές) ή ισότιμο του εξωτερικού
β) Βεβαίωση άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος ειδικότητας γεωπόνου από το ΓΕΩΤΕΕ και
γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i)Επεξεργασίας κειμένου ii) Υπολογιστικών φύλλων και iii)Υπηρεσιών διαδικτύου
2. Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες του Οργανισμού οι οποίες εξαρτώνται από τα καιρικά φαινόμενα και δεν μπορούν να προβλεφθούν εκ των προτέρων τοπικά. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι θα είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε οποιοδήποτε από τα υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ παρουσιαστούν ανάγκες. Έχουμε γράψει και παλιότερα στο ιστολόγιο ότι η τακτική αυτή του ΕΛΓΑ μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στους συναδέλφους, οι οποίοι καλούνται να βάλουν βαθειά το χέρι στη τσέπη για έξοδα μετακίνησης και διαμονής ανά την Ελλάδα, τα οποία φυσικά δεν καλύπτονται από τον Οργανισμό.
3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλοεξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. στην ακόλουθη διεύθυνση:Μεσογείων 45, T.Θ. 14103 – Τ.Κ. 115 10 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Μ. Πατρελάκη (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 7490476, 576, 497).
4. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από σήμερα 18/03/2016 και λήγει την Δευτέρα 28/03/2016.

 

Tags:

, , , , ,