Πιστοποίηση Ποιότητας σε Κλινικές και Εργαστήρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου

Πριν λίγες μέρες, στις 13/9/2019, ολοκληρώθηκε η διαδικασία πιστοποίησης 14 κλινικών του ΠΓΝΙ ενώ είχε προηγηθεί η πιστοποίηση 13 εργαστηρίων, μονάδων και Τμημάτων στις 19/06/2019. Ο αριθμός αυτός των πιστοποιημένων κλινικών, μονάδων και εργαστηρίων καθιστά το ΠΓΝΙ ως το μοναδικό Δημόσιο Νοσοκομείο στη χώρα με τέτοιο εύρος πιστοποιήσεων. Το ΠΓΝΙ αναδεικνύεται, εκτός των άλλων και σε βασικό μοχλό στήριξης και της τουριστικής δραστηριότητας της περιοχής καθώς η ύπαρξη πιστοποιημένων ιατρικών μονάδων εντάσσεται σιγά-σιγά ως βασικό προαπαιτούμενο στα τουριστικά πακέτα.

Η διοίκηση δεσμεύθηκε και εφάρμοσε σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015.

Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας

  • Διασφαλίζει πως κάθε εργαζόμενος είναι ενήμερος για την απαίτηση εφαρμογής τεκμηριωμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας, ώστε να εξασφαλίσει την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών του.
  • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς, όπου αυτό είναι εφικτό, την αποτελεσματικότητα των διεργασιών και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π. που εφαρμόζει.
  • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στο πλαίσιο της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από τη Διοίκηση, τις Κλινικές και τα Ιατρικά Εργαστήρια του Νοσοκομείου καθώς και από τους ίδιους τους πολίτες μέσα από την αξιολόγηση των υπηρεσιών του.
  • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.

Η Διοίκηση συγχαίρει και ευχαριστεί όλους τους Εργαζόμενους που συμμετείχαν στις διαδικασίες της πιστοποίησης.

 

Tags: