Ορισμός αρμοδιοτήτων στη ΝΔ Ιωαννίνων

Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου της ΝΟ.Δ.Ε. Ιωαννίνων για ανάθεση αρμοδιοτήτων σε μέλη της ΝΟ.Δ.Ε. πλην των αιρετών μελών, η Γραμματεία Οργανωτικού ορίζει τους κάτωθι:

  • Υπεύθυνος Υγείας: Γεώργιος Φλούδας
  • Υπεύθυνος Υποδομών & Περιβάλλοντος: Σπυρίδων Κωνσταντόπουλος
  • Υπεύθυνος Παιδείας: Κων/νος Λιόλιος
  • Υπεύθυνος Δικαιοσύνης: Χάρης Λαζάνης
  • Υπεύθυνος Οικονομίας: Κων/νος Δαρδαμάνης
  • Υπεύθυνος Πολιτισμού: & Αθλητισμού Στέφανος Βασιλειάδης
  • Υπεύθυνος Κοινωνικών Θεμάτων: Λεωνίδας Ρουμπάτης
  • Υπεύθυνος Τουρισμού: Δημήτριος Ντόβας (αιρετό μέλος)
  • Υπεύθυνος Προγραμματισμού & Οργάνωσης: Νάσος Παπαχριστόδουλος
  • Υπεύθυνος Αγροτικού: Ιωάννης Ντασταμάνης

 

Tags: