Ομάδες Παραγωγών με 5 μέλη και επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει νέα Υπουργική Απόφαση

Σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και τη λειτουργία Ομάδων Παραγωγών, Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών προβλέπει νέα Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο ΦΕΚ. Με την Απόφαση αυτή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταργούνται οι παλιότερες υπουργικές αποφάσεις που έθεταν συγκεκριμένους περιορισμούς στον τομέα της ελιάς και των γαλακτοκομικών, και ανοίγει ο δρόμος για την αναγνώριση ολιγομελών Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών και στους τομείς αυτούς.

Τα κυριότερα σημεία της νέας Υ.Α. είναι τα εξής:

1) Ως Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) και Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) αναγνωρίζονται αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή του εμπορικού δικαίου (συνεταιρισμοί, εταιρείες, κοινοπραξίες κλπ.).

2)Για την αναγνώριση Ομάδας Παραγωγών απαιτούνται κατ’ ελάχιστον πέντε (5) μέλη φυσικά ή νομικά πρόσωπα και εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου. Ειδικά για τις Ομ.Π. της φυτικής παραγωγής απαιτούνται κατ’ ελάχιστον δέκα (10) μέλη φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Δεν απαιτείται ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής για την αναγνώριση Ομ.Π.

3)Για την αναγνώριση Οργάνωσης Παραγωγών απαιτούνται κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) μέλη φυσικά ή νομικά πρόσωπα και επιχειρηματικό σχέδιο. Η απαιτούμενη ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής, για όλα τα προϊόντα που δύνανται να αναγνωριστούν ως Οργανώσεις Παραγωγών καθορίζεται σε 250.000 ευρώ. Για την αναγνώριση αλιευτικών και βιολογικών Ο.Π. απαιτούνται κατ’ ελάχιστο δέκα μέλη, επιχειρηματικό σχέδιο και ελάχιστη εμπορευθείσα παραγωγή 100.000 ευρώ.

4)Για την αναγνώριση Ένωσης Οργάνωσης Παραγωγών (Ε.Ο.Π.) απαιτούνται τουλάχιστον δύο αναγνωρισμένες Ο.Π.

5)Για την αναγνώρισή τους ως Ομ.Π., Ο.Π. ή Ε.Ο.Π. τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν αίτηση στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της Π.Ε. στην οποία ανήκουν.

6)Σε κάθε Δ.Α.Ο.Κ. συγκροτείται Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης (Π.Ε.Α.) η οποία εξετάζει τις σχετικές αιτήσεις και τα δικαιολογητικά και υποχρεούται να αποφανθεί εντός εξήντα (60) ημερών.

7)Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συγκροτείται Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης (Δ.Ε.Α.) στην οποία μπορούν να προσφύγουν τα νομικά πρόσωπα, σε περίπτωση μη αναγνώρισής τους από την Π.Ε.Α., εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής απόφασης της Π.Ε.Α.

Η Δ.Ε.Α. υποχρεούται να εκδόσει την απόφασή της εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής.

8)Μέλη αναγνωρισμένων Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., εφόσον θελήσουν να αποχωρήσουν από αυτές, απαγορεύεται να εγγραφούν σε άλλη Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., που είναι αναγνωρισμένη για τα ίδια προϊόντα, ή να συστήσουν άλλη Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., για τα ίδια προϊόντα, εάν δεν παρέλθει ένα (1) έτος από την αποχώρησή τους.

9) Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργούνται:

  • Η υπ’ αριθ. 5746/157266/11.12.2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών» (Β΄ 3351/12.12.2014).
  • Η υπ’ αριθ. 2133/101443/20.8.2013 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, (ΕΕ) αριθ. 511/2012 και (ΕΕ) αριθ. 880/2012, όπως ισχύουν, σχετικά με την αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών και των Ενώσεών τους, καθώς και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και τις διαπραγματεύσεις συμβολαίων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων» (Β΄ 2226/10.9.2013).

πηγή: http://geoponiprevezas.blogspot.gr/2017/03/5.html

 

Tags: