Η εισήγηση για την ένταξη – χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ 2014-2020 της Λ. Νιάρχου στο Περιφερειακό Συμβούλιο

«To έργο “Κατασκευή Οδού Στ. Νιάρχου” αποτελεί πάγιο αίτημα των κατοίκων του Νοτιοδυτικού τομέα του Λεκανοπεδίου, αλλά και των υπηρετούντων και εξυπηρετούμενων πολιτών τόσο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όσο και από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της αναγκαιότητας αυτής, η Περιφερειακή Αρχή της Ηπείρου, ανέθεσε εγκαίρως και έχει στη διάθεσή της την Οριστική Μελέτη πλήρη, προς ένταξη του έργου στο χρηματοδοτικό πλαίσιο ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 και δημοπράτηση του έργου.

Η οδός Νιάρχου, μήκους 4,5 χλμ περίπου, αποτελούσε ιστορικά την “πύλη” των Ιωαννίνων για όλα τα χωριά της περιοχής της Δωδώνης. Ταυτόχρονα, είναι ο άξονας πάνω στον οποίο χωροθετήθηκαν τόσο το Πανεπιστήμιο της πόλης, όσο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το οποίο εξυπηρετεί ουσιαστικά όλη την δυτική Ελλάδα, το σύνολο της Ηπείρου, αλλά και την νότια Αλβανία, ως το πλέον σύγχρονο και βέλτιστα εξοπλισμένο της περιοχής αυτής. Ως εκ τούτου, η οδός υποδέχεται σημαντικό φόρτο κυκλοφορίας, ειδικά στο τμήμα από την πόλη των Ιωαννίνων έως την περιοχή του Πανεπιστημίου – Νοσοκομείου, σε καθημερινή βάση.

Ταυτόχρονα, η απόληξή της στην Πεδινή, φέρνει την οδό Νιάρχου σε άμεση γειτνίαση με τον κόμβο Εγνατίας οδού – Ιόνιας οδού, ο οποίος θα κατασκευαστεί στην περιοχή ακριβώς πριν από τη σήραγγα Δωδώνης. Συνεπώς, σε μελλοντικό σχεδιασμό, η ανάπτυξη πλήρους κόμβου σύνδεσης της οδού Νιάρχου (ως οδού ταχείας κυκλοφορίας πλέον) με τον κόμβο Εγνατίας οδού – Ιόνιας οδού, μπορεί να αποτελέσει μόνιμη και ασφαλέστερη λύση εισόδου προς την πόλη, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα σε βέλτιστο χρόνο και τις απαιτήσεις πρόσβασης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο από την πλευρά της Ηγουμενίτσας – Αλβανίας.

Συνοπτικά, και σύμφωνα με την προαναφερόμενη μελέτη, προβλέπεται η κατασκευή:

της οδού Νιάρχου από τη σύνδεσή της με την Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας (Στρατόπεδο Βελισσαρίου) έως την είσοδο στον οικισμό Πεδινής.
ενός (1) Πλήρους Ανισόπεδου Κόμβου σύνδεσης της οδού με την Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων.
πέντε (5) Ισόπεδων Κόμβων κυκλικής μορφής (roundabout)
στη σύνδεση της οδού Νιάρχου με την Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας στη Χ.Θ. 0+000,
στη Χ.Θ. 1+538 (διασταύρωση με οδό Καραϊσκάκη) για την εξυπηρέτηση εγκαταστάσεων του Δήμου Ιωαννιτών,
στη Χ.Θ.2+759,98 για την εξυπηρέτηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου,
στη Χ.Θ.3+463,73 για την εξυπηρέτηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και
στη Χ.Θ.4+440 περίπου στην είσοδο του οικισμού Πεδινής (πέρας χάραξης).
παράπλευρου δικτύου εκατέρωθεν της οδού Νιάρχου
στη δυτική οριογραμμή της οδού, πεζόδρομος με ποδηλατόδρομο πλάτους 3,00μ, ενώ στην αριστερή οριογραμμή, πεζοδρόμιο πλάτους 1,50μ. σε όλο σχεδόν το μήκος της
κιβωτοειδούς οχετού υπό τον άξονα της οδού στο τμήμα από τη Χ.Θ.0+138,46 έως τη Χ.Θ.2+494,63, ο οποίος θα παραλαμβάνει όλα τα όμβρια της περιοχής, σε υποκατάσταση των αποστραγγιστικών τάφρων που διήκουν σήμερα στο δυτικό όριο της οδού.
λοιπών τεχνικών έργων αποχέτευσης υπό την οδό
των απαιτούμενων έργων Σήμανσης – Ασφάλισης της οδού
των έργων ηλεκτροφωτισμού της οδού

Επίσης, στην παράπλευρη οδό, η οποία διαχωρίζεται από την οδό Νιάρχου με πεζοδρομημένη νησίδα από την οποία διέρχεται ο ποδηλατόδρομος, έχει γίνει διαστασιολόγηση με πρόβλεψη για την μελλοντική κυκλοφορία ελαφρού ΤΡΑΜ σε όλο το μήκος της.

Ακόμη, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου, η Περιφερειακή Αρχή εξασφάλισε με το, υπ’ Αρ. Πρωτ. Φ.900.102/3/469204 Σ.2040/04-07-2016, έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης την παραχώρηση έκτασης 9.055 τ.μ., η οποία ήταν απαραίτητη για την κατασκευή του προαναφερόμενου ΙΙΙ. α) και για τη διοχέτευση του κυκλοφοριακού φόρτου της οδού Βελισσαρίου στον κόμβο αυτό με ταυτόχρονη απαλλαγή ανώφελων, άσκοπων και επικίνδυνων ελιγμών εκ μέρους των χρηστών της οδού αυτής.

Η συνολική δαπάνη όλων των υποέργων της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 30.000.000,0​€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.​

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ηπείρου:

την έγκριση για την υποβολή της πράξης με τίτλο: «ΟΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ», Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση υποδομών Μεταφορών», με τίτλο: «Υλοποίηση υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών», στο πλαίσιο της ανοικτής πρόσκλησης της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου με κωδ. Πρόσκλησης 50/2017 (Α/Α ΟΠΣ: 2452, έκδοση 1/0, με αρ. πρωτ. 3557/28-12-2017).»

 

Tags: