Οι αριθμοί αδιάψευστος μάρτυρας του νοικοκυρέματος στα οικονομικά του Δήμου Ιωαννιτών

Ιωάννινα, λίμνη & νησίΟι αριθμοί είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας που αποτυπώνει την προσπάθεια νοικοκυρέματος στα οικονομικά του Δήμου Ιωαννιτών και τη «θεραπεία» της παθογένειας που έρχεται από τη διαχείριση του παρελθόντος. Αυτό αναδείχθηκε κατά τη συζήτηση και την υπερψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο, του ισολογισμού-απολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του έτους 2014.

Τόσο ο σημερινός Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Θωμάς Γιωτίστας, όσο και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του 2014, Θανάσης Μανταλόβας, χρησιμοποιώντας τη «μαρτυρία» των οικονομικών στοιχείων, μίλησαν για τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε – και συνεχίζεται αδιάκοπα- για τον εξορθολογισμό των οικονομικών και την εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του Δήμου. Μια προσπάθεια κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες που διαμορφώνει το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον της κρίσης, αλλά και της «βαριάς» κληρονομιάς των χρεών και της κακοδιαχείρισης που έρχεται από το παρελθόν για το Δήμο Ιωαννιτών.

Δίνοντας το πολιτικό στίγμα ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, υπογράμμισε πως «κληθήκαμε ως δημοτική αρχή να εφαρμόσουμε ένα νέο μοντέλο διοίκησης με βασικές αρχές τη διαφάνεια, την ορθολογική διαχείριση, την λειτουργία υπέρ του πολίτη. Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει σε αυτή την κατεύθυνση με διαφάνεια, νοικοκύρεμα, ορθολογική διαχείριση, κοιτώντας πάντα τους συμπολίτες μας στα μάτια».

Κλείνοντας την τοποθέτηση του ο Δήμαρχος τόνισε πως «τιμώ τη δουλειά των συνεργατών μου στον οικονομικό τομέα, του σημερινού αντιδημάρχου κ. Γιωτίτσα και του προηγούμενου κ. Μανταλόβα, όπως και τη δουλειά των εργαζομένων στην οικονομική υπηρεσία».

Το 2014 βελτιώθηκαν όλοι οι χρηματοοικονομικοί δείκτες

Το 2014 παρ’ ότι ήταν μια προεκλογική χρονιά, όπου –συν τοις άλλοις- το οικονομικό περιβάλλον της κρίσης επιδεινώθηκε, για το Δήμο Ιωαννιτών βελτιώθηκαν όλοι οι χρηματοοικονομικοί δείκτες, όπως αποτυπώνεται στον ισολογισμό-απολογισμό.

«Το 2014 ήταν μια χρονιά κατά την οποία συνεχίστηκε η προσπάθεια νοικοκυρέματος και εξορθολογισμού των οικονομικών του Δήμου μας, έγιναν προσπάθειες για να αντιμετωπιστούν παθογένειες που ταλάνιζαν το Δήμο Ιωαννιτών για δεκαετίες και αναπτύχθηκαν δράσεις για την επίτευξη της οικονομικής βιωσιμότητας και της εξασφάλισης πόρων για αναπτυξιακές δράσεις και νέα έργα.

Η καλυτέρευση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου δεν είναι μια αυθαίρετη εκτίμηση, αλλά αποδεικνύεται με ξεκάθαρο και αδιαμφισβήτητο τρόπο, τόσο από τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών δεικτών, όσο και από την έκθεση ελέγχου των ανεξάρτητων ορκωτών εκτιμητών και τις παρατηρήσεις που τη συνοδεύουν», τόνισε , στην εισήγηση του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Θωμάς Γιωτίστας.

Ο κ. Γιωτίτσας ανέφερε ορισμένους σημαντικούς ποσοτικούς δείκτες. Χαρακτηριστικότεροι εξ αυτών είναι:

– Παρά τη συνεχιζόμενη δύσκολη οικονομική κατάσταση το 2014, ο Δήμος κατάφερε να φανεί συνεπής τόσο ως προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του, αποπληρώνοντας 1.6 εκατομμύρια ευρώ σε τοκοχρεωλυτικές δόσεις των παλιών δανείων, όσο και στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (προμηθευτές, φόρους-τέλη, ασφαλιστικούς οργανισμούς, διάφορους πιστωτές), οι οποίες και μειώθηκαν κατά 2.4 εκατομμύρια ευρώ.
– το ποσοστό εισπραξιμότητας του Δήμου από τα βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα ανήρθε στο 99,9%
– τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος του 2014 ήταν στο πολύ σημαντικό ποσό των 16 εκατομμύριων ευρώ
–  τα έσοδα από τέλη και δικαιώματα ως ποσοστό του συνόλου των εσόδων ανήλθαν στο 34,11% σε σχέση με το 28,09% το 2013. Σε συνδυασμό με το ότι οι επιχορηγήσεις ως ποσοστό επί των εσόδων μειώθηκαν από 66% το 2013, στο 60% το 2014, καταδεικνύει ότι, παρά τη συνεχιζόμενη μεγάλη εξάρτηση του Δήμου από το κράτος, έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου στον τομέα της βελτίωσης της οικονομικής αυτοτέλειας.
– Το έλλειμμα χρήσης 2014, δηλαδή η διαφορά συνολικών εσόδων και εξόδων ανέρχεται σε 1.285.804,07 ευρώ, μειωμένο κατά 500.000 ευρώ σε σχέση με το 2013.
–  το 2014 δημοπρατήθηκε μια πληθώρα νέων έργων σε όλη την έκταση του Καλλικρατικού Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, η ολοκλήρωση των οποίων, σε συνδυασμό με τα συνεχιζόμενα έργα, βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών.

Όπως όμως υπογράμμισε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Θωμάς Γιωτίτσας, η οικονομική κατάσταση του Δήμου δεν κρίνεται μόνο από τους αριθμούς που αποτυπώνουν την πρόοδο που έχει γίνει. Κρίνεται και από τις πολιτικές και τις παρεμβάσεις που ακολουθούν μια δυναμική διαδικασία.

Σε αυτή την κατεύθυνση, όπως καταγράφεται και από την έκθεση ελέγχου των ανεξάρτητων ορκωτών εκτιμητών, το 2014 αποτέλεσε το έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν σημαντικά βήματα σε τομείς οικονομικής πολιτικής που αποτελούν κεντρικές στρατηγικές πολιτικές επιλογές για τη Δημοτική Αρχή, όπως είπε ο κ. Γιωτίτσας αναφέροντας, μεταξύ άλλων, πως:
– το 2014 ξεκινάει για πρώτη φορά η καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δήμου κι έτσι το 2015 υποβλήθηκε για πρώτη φορά το Ε9, αναγνωρίζοντας η Δημοτική Αρχή την τεράστια σημασία που έχει η αποτύπωση των ακινήτων του Δήμου στην προσπάθεια αξιοποίησης τους και δημιουργίας νέων εσόδων.
– με μια σειρά ενεργειών εντατικοποιείται η διαδικασία είσπραξης των απαιτήσεων του Δήμου, ενώ το 2014 συσσωρεύτηκαν λιγότερες από κάθε άλλη χρονιά ανείσπρακτες οφειλές που βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά.
– το 2014 ξεκίνησε σε βρίσκεται και σήμερα σε εξέλιξη ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου και ρεαλιστικού σχεδίου πλέγματος οικονομικών πολιτικών που θα αποφέρουν έσοδα και βασίζεται στο τρίπτυχο πλήρης αποτύπωση φορολογητέας ύλης – αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας – παραγωγικά έργα που δημιουργούν προστιθέμενη αξία.
– αντιμετωπίστηκαν παθογένειες δεκαετιών στη λειτουργία της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Ιωαννιτών και δημιουργήθηκαν δικλείδες ασφαλείας και μηχανισμοί ελέγχου που δεν είχαν ποτέ δημιουργηθεί στο παρελθόν. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται εντατικά.

«Επιδιώκουμε βήμα βήμα, λιθαράκι λιθαράκι να γινόμαστε κάθε χρόνο καλύτεροι και χρησιμότεροι στους πολίτες που μας εμπιστεύτηκαν. Διαθέτουμε και τη γνώση αλλά και την πολιτική βούληση να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις . Η διαχειριστική χρήση του 2014 αποτυπώνει με αδιαμφισβήτητο τρόπο αυτή την πρόοδο και αποτελεί μια σημαντική αφετηρία για τις πολιτικές που ήδη εφαρμόζουμε το 2015 και θα ολοκληρώσουμε στο τέλος αυτής της θητείας», κατέληξε ο κ. Γιωτίτσας.

Υψηλό επίπεδο οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Ιωαννιτών

«Σε ένα πολύ δύσκολο και αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον με μεγάλες δυσκολίες στην είσπραξη εσόδων από τους πολίτες και με τεράστιες παθογένειες στην οικονομική λειτουργία του Δήμου που έρχονται από το παρελθόν, ο Δήμος Ιωαννιτών έχει καταφέρει να φτάσει σε έναν υψηλό βαθμό οικονομικής λειτουργίας. Πρέπει να κάνουμε πολλά ακόμη, αλλά αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να απαξιωθεί και σας καλώ να υπερψηφίσετε τον ισολογισμό και τον απολογισμό», τόνισε από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Θανάσης Μανταλόβας, ο οποίος διετέλεσε Αντιδήμαρχος Οικονομικών το 2014, το έτος στο οποίο αφορούσε ο ισολογισμός-απολογισμός.

Μεταξύ άλλων ο κ. Μανταλόβας ανέφερε:
– Με την οικονομική διαχείριση και το νοικοκύρεμα που έγινε στα οικονομικά του Δήμου, το 2014 ήταν η πρώτη χρονιά όπου το 50% της ΣΑΤΑ πήγε για έργα κι όχι στην αποπληρωμή των δανείων όπως γινότανε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα το 2015 το σύνολο της ΣΑΤΑ αποδόθηκε στα έργα.
– η οικονομική διαχείριση του 2014 οδήγησε σε ένα λειτουργικό πλεόνασμα 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αποτυπώνεται στο πολύ μεγάλο χρηματικό υπόλοιπο του 2014 (των 16 εκατομμυρίων ευρώ) όπως το οποίο χρηματοδότησε συγκεκριμένα έργα στο τεχνικό πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς (2015).
– στο περιουσιολόγιο του Δήμου είχαμε μια τεράστια παθογένεια και σοβαρές ελλείψεις από το παρελθόν, κι αυτό σταδιακά προσπαθούμε να το αποκαταστήσουμε. Προσπαθήσαμε με πολύ δουλειά να καταγράψουμε την περιουσία του Δήμου και φέτος είμαστε από τους ελάχιστους Δήμους που καταθέσαμε Ε9 με στόχο όχι μόνο την καταγραφή, αλλά για να ανοίξουμε το θέμα της αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου.
Απαντώντας σε θέματα που τέθηκαν από τον εισηγητή της μείζονος αντιπολίτευσης, ο κ. Μανταλόβας είπε, μεταξύ άλλων, πως στην οικονομική διαχείριση που γινότανε στη θητεία της Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας «δεν υπήρχε αρχή, μέση και τέλος»
«Ίσως ο κ. Μακόπουλος θα προτιμούσε έναν απολογισμό όπου δεν θα υπήρχε πρόβλεψη για επισφάλειες. Όπου αντί για αποθεματικό 16 εκατομμύριων (και δεν ξέρω ειλικρινά αν υπάρχει άλλος δήμος στην Ελλάδα που είχε τέτοιο αποθεματικό) θα προτιμούσε ο κ. Μακόπουλος να έχουμε αποθεματικό μερικών χιλιάδων ευρώ όπως γινότανε τα χρόνια της θητείας τους, όταν το αποθεματικό δεν εξασφάλιζε παρά μόνο τη λειτουργία του πρώτου δεκαπενθήμερου της επόμενης χρονιάς.
Αντί για ένα Δήμο που δεν έχει στην ουσία ληξιπρόθεσμες οφειλές, ίσως ο κ. Μακόπουλος θα προτιμούσε τα ληξιπρόθεσμα των πολλών εκατομμυρίων που είχε συνηθίσει στο παρελθόν», σημείωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος ο κ. Μανταλόβας στην τοποθέτηση του εισηγητή της μείζονος αντιπολίτευσης.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply