Έκθεση του Συμπαραστάτη του Δημότη Δ. Ιωαννιτών για το 2017

Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης δημιουργήθηκε για να επιληφθεί θεμάτων κακοδιοίκησης και γραφειοκρατικών αγκυλώσεων στα πλαίσια του κράτους δικαίου και σε συνθήκες οικονομικής ισορροπίας και ομαλής λειτουργίας του Δημόσιου τομέα.
Οι οικονομικές συνθήκες της τελευταίας εξαετίας έχουν διαταράξει αυτές τις ισορροπίες και δημιούργησαν αμφισβήτηση στην ικανότητα του εν γένει Διοικητικού μηχανισμού της χώρας να ανταποκριθεί σε συνθήκες οριακές για τη λειτουργία του, έχοντας μάλιστα αυτός επιβαρυνθεί από την αποψίλωσή του σε επίπεδο προσωπικού, την υποχρηματοδότησή του και τις συνεχείς αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου, που δυσκολεύουν έτι περαιτέρω διοίκηση των Δήμων, τους δημότες και τους επιχειρηματίες.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης είναι θεσμός με τη μορφή Ανεξάρτητης Αρχής, που εφαρμόστηκε πρώτα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα από οκταετίας κατόπιν των από πολλών ετών εισηγήσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στην ελληνική του εκδοχή στοχεύει στην εξέταση καταγγελιών των άμεσα θιγόμενων δημοτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση και φαινόμενα γραφειοκρατίας των υπηρεσιών και επιχειρήσεων του Δήμου και παράλληλα είναι αυτός που διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που προκύπτουν μεταξύ πολιτών και επιχειρηματιών αφενός και οργάνων της αιρετής Διοίκησης του Δήμου αφετέρου.
Είναι με άλλα λόγια, ο «αποκεντρωμένος Συνήγορος του Πολίτη» σε επίπεδο Δήμου, με τη διαφορά πως τα όρια της δράσης του είναι σχετικά περιορισμένα. Όμως, η γενικόλογη διατύπωση των ορίων αυτών στο νόμο, δίνει στην πράξη στο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης τη δυνατότητα για ένα σημαντικά ευρύτερο πεδίο παρεμβάσεών του.

Θεσμικό Πλαίσιο

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης προβλέπεται στο άρθρο 77 του Ν.3852/10 (Καλλικράτης) το οποίο έχει ως εξής:
Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύοντα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη γίνεται εντός έξι (6) μηνών από την εγκατάσταση των αρχών. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.
Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.
Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ. .Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο ης ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.
6.   Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.

Το Γραφείο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Ιωαννιτών

Το Γραφείο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Ιωαννιτών ξεκίνησε τη λειτουργία του την 8η Ιουλίου 2016 και στεγάζεται σε χώρο επί της οδού Καπλάνη 9 στα Ιωάννινα. Το διοικητικό προσωπικό του γραφείου αποτελείται από δύο υπαλλήλους, οι οποίες έχουν κύριο καθήκον την τήρηση και διεκπεραίωση του πρωτοκόλλου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών και παράλληλα ασχολούνται με τη γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Τα διπλά καθήκοντα των υπαλλήλων δεν έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στο έργο του Γραφείου και η εκτέλεση και των δύο καθηκόντων τους βαίνει απολύτως ομαλά. Το γραφείο διαθέτει τη σχετική υλικοτεχνική υποδομή, η οποία είναι πλέον πλήρης με την πρόσφατη προσθήκη ενός μηχανήματος εκτύπωσης και σάρωσης εγγράφων. Ακόμη, στη νέα ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών www.ioannina.gr υπάρχει τομέας της ιστοσελίδας ενημερωτικός για το θεσμό του Συμπαραστάτη, ενώ με πρωτοβουλία του Συμπαραστάτη έχει δημιουργηθεί η σελίδα κοινωνικής δικτύωσης με τα στοιχεία  https://www.facebook.com/symparastatis.ioannina/ και η ηλεκτρονική  διεύθυνση symparastatis.ioannina@gmail.com .

Προβλήματα Δημοτών και Επιχειρηματιών

Η παρούσα ετήσια έκθεση αφορά το ημερολογιακό έτος 2017. Στο διάστημα αυτό σε ότι αφορά τα αριθμητικά δεδομένα προσήλθαν στο Γραφείο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης εκατόν δεκαέξι (116) Δημότες για ατομικά τους θέματα, τέσσερεις (4) ομάδες δημοτών για θέματα αφορώντα περισσότερους του ενός δημότες και δύο (2) Επιχειρήσεις. Συνολικά δηλαδή τέθηκαν υπόψη του Συμπαραστάτη 122 περιπτώσεις και για 23 από αυτές ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης προέβη σε γραπτή διαμεσολάβηση. Από πλευράς αντικειμένου η κίνηση των υποθέσεων είχε ως εξής με κριτήριο την αρμοδιότητα Διευθύνσεων, Τμημάτων και Δημοτικών Επιχειρήσεων:
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος 14
ΔΕΥΑΙ 26
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και θέματα κυκλοφορίας 13
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομική Επιτροπή 19
Διεύθυνση Καθαριότητας – Συντήρησης Έργων – Πρασίνου – Ανακύκλωσης 4
Τμήμα Ληξιαρχείου 6
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας 12
Δημοτική Αστυνομία 2
Ζητήματα προσωπικού 2
Αδέσποτα ζώα 2
Σχολική Επιτροπή 2
Νομική Υπηρεσία 2
Έργα υποδομών 2
Γραφείο Τύπου 1
Πνευματικό Κέντρο 1
ΔΗ.ΠΕ.Θ.Ι. 1
Ονοματοδοσία οδού 1
Διάφορα θέματα 18
Η συνεργασία με τις δημοτικές υπηρεσίες όλων των βαθμίδων ήταν στο διάστημα που αφορά την παρούσα έκθεση πολύ καλή. Ήδη από την αρχή της λειτουργίας του Γραφείου του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης έγινε από το προσωπικό του Δήμου κατανοητό ότι ο Συμπαραστάτης του Δημότη δεν είναι ένας επί πλέον προϊστάμενος γι’ αυτούς, αλλά ένας σύμμαχός τους, ο οποίος βρίσκεται εκτός της ιεραρχίας κάθε εσωτερικής υπηρεσίας και ο οποίος επιθυμεί πάνω απ’ όλα την καλύτερη συνεργασία μαζί τους προς όφελος των δημοτών. Κατ’ ακολουθία, σχεδόν το σύνολο των εγγράφων και διαμεσολαβήσεων, που απευθύνθηκαν προς δημοτικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις έτυχαν απάντησης, τις περισσότερες φορές έγκαιρης και τεκμηριωμένης. Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα υπάρχουν θέματα, τα οποία επιλύθηκαν με μια απλή τηλεφωνική ή γραπτή επισήμανση προς το αρμόδιο τμήμα, αλλά και θέματα, των οποίων η διαμεσολάβηση για την αντιμετώπισή τους βρίσκεται ακόμη εν εξελίξει λόγω της περισσότερο σύνθετης φύσης τους.

Παρατηρήσεις-Διαπιστώσεις

Όπως πλείστοι όσοι τομείς της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, έτσι και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει πληγεί πολλαπλώς στα χρόνια της κρίσης. Τα πλήγματα που έχει δεχθεί είναι γνωστά: αποψίλωση του προσωπικού και μειωμένοι πόροι. Αν μάλιστα σε αυτά προστεθεί και η τεράστια επέκταση των Δήμων από «καποδιστριακούς» σε «καλλικρατικούς», τότε η κατάσταση είναι ακόμη δυσκολότερη. Καλούνται συνεπώς οι Δήμοι να επιτελέσουν ένα έργο περισσότερο περίπλοκο και εκτεταμένο σε απαιτήσεις χωρίς να έχουν στα χέρια τους τα απαραίτητα εργαλεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Δημοτική Αστυνομία, η οποία διαθέτει ελάχιστο προσωπικό με λίγες αρμοδιότητες, οι οποίες αν ήταν περισσότερες και η υπηρεσία αυτή στελεχωμένη και εξοπλισμένη θα βοηθούσε σημαντικά το Δήμο, κυρίως σε θέματα καθημερινότητας.
Από την άλλη πλευρά, οι δημότες και οι επιχειρήσεις ζουν τον εφιάλτη της οικονομικής κρίσης με την εκτεταμένη ανεργία, την εξοντωτική φορολόγηση, τις περικοπές αποδοχών, το κλείσιμο των επιχειρήσεων. Οι Δήμοι είναι πιθανόν ο πρώτος αποδέκτης της φτωχοποίησης των πολιτών,  όπως φαίνεται και από τις δομές Πρόνοιας του Δήμου, οι οποίες είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένες, με το ρυθμό της επιβάρυνσής τους να είναι αυξητικός.
Στις συνθήκες αυτές οι υπηρεσίες και επιχειρήσεις του Δήμου οφείλουν να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και στο μέτρο του εφικτού (ή και υπερβαίνοντας αυτό) να εξυπηρετούν τους δημότες και τις επιχειρήσεις με προθυμία, υπομονή και με αναγνώριση σε κάθε ενδιαφερόμενο των όσων δικαιούται χωρίς ταλαιπωρία και περιττές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.
Η εμπειρία του Γραφείου του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για το διάστημα που αφορά η παρούσα έκθεση είναι γενικά καλή σε σχέση με τον τρόπο αντιμετώπισης των ενδιαφερομένων δημοτών και επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση είναι αυτονόητα απαραίτητο, ο δημότης να λαμβάνει μέσα στις νόμιμες προθεσμίες γραπτές απαντήσεις στα αιτήματά του. Υπάρχουν βεβαίως και λίγες περιπτώσεις δημοτών, οι οποίοι με αλλεπάλληλα έγγραφα αιτήματά τους απασχολούν διαρκώς τις υπηρεσίες, παρά το γεγονός ότι τα αιτήματά τους έχουν ήδη απαντηθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται προσπάθεια, εφόσον μας τεθεί υπόψη τέτοιο ζήτημα να εξηγηθεί στον ενδιαφερόμενο ότι έχει λάβει τις απαντήσεις που ζητούσε προκειμένου να μην επανέρχεται συνεχώς. Είναι επίσης δικαίωμα του δημότη οι απαντήσεις που λαμβάνει να είναι σαφείς, συγκεκριμένες και κατανοητές για τα ζητήματα που τον απασχολούν, χωρίς τη χρήση ακατανόητης γι’ αυτόν, περιττής νομικής και υπηρεσιακής ορολογίας.
Παρατηρείται επίσης αρκετές φορές μια συνεχής αλληλογραφία μεταξύ των υπηρεσιών σχετικά με το ποιά από αυτές είναι αρμόδια. Τούτο οφείλεται στο φαινόμενο του κατακερματισμού και επικάλυψης των αρμοδιοτήτων, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην αντιμετώπιση των θεμάτων με τελικό ταλαιπωρούμενο το δημότη. Στην εξάλειψη τέτοιων καθυστερήσεων θα βοηθούσε η αναμόρφωση του Οργανισμού του Δήμου με ορθολογική και ξεκάθαρη, χωρίς επικαλύψεις  κατανομή των αρμοδιοτήτων. Έχει τεθεί υπόψη του Συμπαραστάτη ότι καταρτίζεται ήδη νέος Οργανισμός του Δήμου Ιωαννιτών και οι υπηρεσίες του Συμπαραστάτη είναι στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δήμου, προκειμένου να αξιοποιηθεί η εμπειρία, που έχει συλλεγεί στο διάστημα της λειτουργίας του θεσμού για την καλύτερη διατύπωση του νέου Οργανισμού.
Δύο θέματα θεωρώ ότι πρέπει να θιγούν ξεχωριστά, εξαιτίας της διαπίστωσης ότι απασχολούν σε σημαντικό βαθμό τους δημότες:
Αδέσποτα ζώα:  Πρόκειται για θέμα γνωστό και φλέγον για το Δήμο Ιωαννιτών αλλά και συνολικά για όλους τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, καθώς βάσει του νόμου επωμίζονται τη διαχείρισή του. Προσήλθαν στο Γραφείο του Συμπαραστάτη δύο περιπτώσεις δημοτών, οι οποίοι υπήρξαν θύματα επίθεσης από αδέσποτα ζώα (σκύλους), στους οποίους έγινε ενημέρωση σχετικά με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς καθώς και τα δικαιώματα που έχουν. Πέραν αυτού είναι διάχυτη η ανησυχία των δημοτών και επισκεπτών της πόλης για το θέμα, όπως είναι ευρέως γνωστό. Κατά το προηγούμενο διάστημα έγινε μια απόπειρα νομοθετικής μεταρρύθμισης του ισχύοντος καθεστώτος για τα αδέσποτα ζώα, η οποία αποσύρθηκε. Όπως φάνηκε από αυτή η κύρια μέριμνα της πολιτείας ήταν να δημιουργήσει μια ακόμη αφορμή εισπρακτικής διαδικασίας και τίποτε περισσότερο. Η αποσυρθείσα νομοθετική πρωτοβουλία απέφευγε να αγγίζει την «καρδιά» του προβλήματος, που είναι η ανάγκη απόσυρσης των αδέσποτων από τους δημόσιους χώρους. Έτσι λοιπόν εξακολουθεί να ισχύει ο νόμος 4039/2012, του οποίου το καθεστώς για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων είναι κατά τη γνώμη μου ημιτελές και απρόσφορο, καθώς δεν προβλέπει τη μόνιμη απομάκρυνση των αδέσποτων ζώων από τους κοινόχρηστους χώρους αλλά μόνο τη διαχείρισή τους (στείρωση και εμβολιασμός) και στη συνέχεια την επαναφορά τους στο περιβάλλον όπου βρίσκονταν προηγουμένως. Με τον τρόπο αυτό τα αδέσποτα ζώα είναι μεν στειρωμένα και εμβολιασμένα, εξακολουθούν όμως να περιφέρονται πεινασμένα και σε αγέλες μέσα στην πόλη αλλά και σε ζωτικής σημασίας χώρους όπως τα Νοσοκομεία και η Πανεπιστημιούπολη, με τελικούς ζημιωμένους και πάλι τους δημότες και επισκέπτες της πόλης, που πέφτουν θύματα επιθέσεων από αυτά. Η άποψή μου είναι ότι για τη βελτίωση της κατάστασης είναι ότι πρέπει να επιδιωχθεί από τους Δήμους της χώρας η τροποποίηση του νόμου 4039/2012 για τα αδέσποτα ζώα με την προσθήκη της υποχρέωσης δημιουργίας χώρων μόνιμης φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων από όλους τους Δήμους της χώρας και πρόβλεψη της απαιτούμενης χρηματοδότησης από εθνικούς και ενδεχομένως κοινοτικούς πόρους. Περαιτέρω, θα πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστούν οι διατάξεις για την ευθύνη των κατόχων ζώων συντροφιάς, οι οποίοι τα εγκαταλείπουν και τα καθιστούν αδέσποτα. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι άπαξ και διαπιστωθεί ότι ένα αδέσποτο ζώο είναι «τσιπαρισμένο» και ανήκει σε ιδιοκτήτη, ο οποίος το εγκατέλειψε, η βεβαίωση της παράβασης και ποινική δίωξη του ασυνείδητου ιδιοκτήτη ανήκει στην Αστυνομία, η οποία μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν έχει αρχίσει να ασχολείται με αυτό το θέμα. Πιθανόν λόγω φόρτου εργασίας με άλλες υποθέσεις αστυνόμευσης, η ανάγκη όμως της συμμετοχής της είναι προφανής.
Απλήρωτοι λογαριασμοί ΔΕΥΑΙ από μισθωτές: Πρόκειται για ένα θέμα, το οποίο απασχόλησε από την πρώτη ημέρα το Γραφείο του Συμπαραστάτη και μεταφέρω τη διαπίστωση ότι έχει προσλάβει μεγάλες διαστάσεις μεταξύ των δημοτών οι οποίοι εκμισθώνουν κατοικίες. Πολλοί μισθωτές κατοικιών αφήνουν τα ακίνητα που έχουν μισθώσει έχοντας συνήθως εκτός από απλήρωτα μισθώματα και απλήρωτους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΙ για νερό που οι ίδιοι έχουν καταναλώσει κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό της ΔΕΥΑΙ (άρθρο 41) «Για τις κάθε είδους οφειλές προς τη ΔΕΥΑΙ ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον έκαστος, ο εκάστοτε υδρολήπτης και ο ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου». Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι για τους απλήρωτους λογαριασμούς η ΔΕΥΑΙ δύναται να στραφεί είτε κατά του μισθωτή είτε κατά του ιδιοκτήτη πλην όμως επειδή ο μισθωτής συνήθως δεν είναι δυνατό να βρεθεί μένει το χρέος στον ιδιοκτήτη για υπηρεσίες, που ο ίδιος δεν έχει καταναλώσει. Η αδικία είναι προφανής και μπορεί να διορθωθεί με βεβαίωση του χρέους του μισθωτή στη Δ.Ο.Υ. με βάση το ΑΦΜ του και εφόσον η μίσθωση αποδεικνύεται με καταχώρηση στο σύστημα ΤAXIS. Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση της ΔΕΥΑΙ προς το Συμπαραστάτη του Δημότη, εντός του 2017 πράγματι έγιναν από αυτή σημαντικές κινήσεις στην κατεύθυνση της βεβαίωσης στη Δ.Ο.Υ. των οφειλών ύδρευσης στους πραγματικούς καταναλωτές-μισθωτές, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα. Όμως η πρόσφατη γνωμοδότηση υπ’ αριθ. 4/2018 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ανοίγει το δρόμο για την επίλυση του σοβαρού αυτού ζητήματος και αναμένονται εξελίξεις στο επόμενο διάστημα.
___________________________
Κατά το 2017 το Γραφείο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης διήνυσε τα πρώτο πλήρες έτος λειτουργίας του. Η εκτίμηση μου είναι πως η πορεία είναι θετική και ανοδική. Αυτό που κυρίως χρειάζεται είναι να γίνει συνείδηση στους δημότες η ύπαρξη και λειτουργία του θεσμού και ότι μπορούν να προσφεύγουν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τις σχέσεις, επαφές και συναλλαγές τους με το Δήμο. Το Γραφείο είναι και πρέπει να αποδειχθεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση των σχέσεων των Δημοτών και Επιχειρήσεων με το Δήμο αλλά και για τη βελτίωση των ίδιων των υπηρεσιών του Δήμου.
Σας ευχαριστώ
Χρήστος Πάνος
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
Δήμου Ιωαννιτών

 

Tags: