Διευκρινίσεις και νέα προδημοσίευση του ΥΠΑΑΤ για το πρόγραμμα “ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ 2016”

Από το Σύλλογο Γεωπόνων Πρέβεζας

epirusnewsΤο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στην έκδοση γραπτών διευκρινίσεων σχετικά με ερωτήματα που έχουν τεθεί γύρω από το πρόγραμμα “ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ” το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα.

Παράλληλα προχώρησε σε Ορθή Επανάληψη της Προδημοσίευσης του Μέτρου, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ.

Στις διευκρινίσεις, που δημοσιεύουμε παρακάτω, αποσαφηνίζονται θέματα όπως η επιλεξιμότητα των φοιτητών, ο χρόνος διακοπής της εξωγεωργικής απασχόλησης, ο χρόνος προσκόμισης των συμβολαίων ιδιοκτησίας, η επίσπορη καλλιέργεια κ.λπ.

Να υπενθυμίσουμε τέλος ότι προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το 2016 (η σχετική προθεσμία λήγει στις 15 Ιουνίου):

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

1. Φοιτητές: Δεν είναι επιλέξιμοι ως υποψήφιοι για ένταξη στο καθεστώς και δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι ενίσχυσης οι σπουδάστριες- σπουδαστές και φοιτήτριες- φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως τη συμπλήρωση του αριθμού των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.

2. Διπλή καλλιέργεια: Είναι αποδεκτή σε περιπτώσεις θερμοκηπιακών και υπαίθριων κηπευτικών (επίσπορες καλλιέργειες) με υπολογισμό τυπικής απόδοσης για κάθε καλλιέργεια χωριστά.

3. Άτομα με αναπηρία: Είναι επιλέξιμοι όσοι λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67% αρκεί να κρίνονται από τον αρμόδιο φορέα (ΚΕΠΑ) ως ικανοί προς εργασία (βιοποριστικό επάγγελμα).

4. Συμμετοχή σε Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών: [κριτήριο επιλογής 2.1 «Συμμετοχή σε Ομάδες ή Οργανώσεις παραγωγών]. Δεν αφορά τη συμμετοχή σε άλλα συλλογικά όργανα π.χ. Συνεταιρισμούς αλλά μόνο σε Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών.

5. Ανεργία: [κριτήριο επιλογής 3.2 «προηγούμενη ιδιότητα ανέργου του αρχηγού της εκμετάλλευσης »]. Βαθμολογείται εφόσον κατά το 18μηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης ο υποψήφιος έχει θεωρημένη κάρτα ανεργίας για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Οι δώδεκα μήνες δεν απαιτείται να είναι συνεχόμενοι.

6. Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες: Δεν λαμβάνονται υπόψη οι οικισμοί. Ο προσδιορισμός του μόνιμου πληθυσμού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία της τελευταίας επικυρωμένης γενικής απογραφής πληθυσμού της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Απόφαση 11247/28.12.2012 «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών 2011», ΦΕΚ Β 3465/28.12.2012, έτσι όπως ισχύει κάθε φορά). Οι διοικητικές διαιρέσεις (Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες) αφορούν σε αυτές που θεσπίστηκαν με βάση τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας του Προγράμματος «Καλλικράτης» (βλ Νόμος 3852/2010, ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010) ή σε διοικητικές διαιρέσεις (όπως «Καποδιστριακοί» Δήμοι και Κοινότητες, Νομοί) οι οποίοι είχαν καθοριστεί με το Πρόγραμμα «Καποδίστριας» (βλ. Νόμος 2539/1997 ΦΕΚ 224/τ.Α’/1997) και έχουν αντιστοιχηθεί στις νέες διοικητικές διαιρέσεις του «Καλλικράτη».

7. Ιδιοκτησία [κριτήριο ένταξης 5.1 «ποσοστό ιδιοκτησίας στη γεωργική εκμετάλλευση (γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο]: Για την εύρεση του ποσοστού της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη συνυπολογίζεται και η ιδιόκτητη γεωργική έκταση του/της συζύγου του/της υποψηφίου.

Επισημαίνεται ότι βαθμολογείται η ιδιόκτητη γεωργική γη την οποία ο υποψήφιος νέος γεωργός κατέχει κατά πλήρη κυριότητα ή και κατά επικαρπία (δηλαδή δεν βαθμολογείται η κατοχή γης κατά ψιλή κυριότητα). Τα παραστατικά νόμιμης κατοχής θα προσκομίζονται εντός χρονικού διαστήματος που θα οριστεί, μετά την αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας και την ανάρτηση του βαθμολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στον οποίο οι βαθμολογούμενες αιτήσεις κατατάσσονται με φθίνουσα βαθμολογική σειρά και στον οποίο επισημαίνονται οι αιτήσεις που επιλέγονται για στήριξη και αυτές που δεν επιλέγονται.

Οι αξιολογητές θα βαθμολογούν με βάση τα δηλωθέντα στην αίτηση ενίσχυσης, ανεξάρτητα αν τα αγροτεμάχια έχουν χαρακτηριστεί ως μισθωμένα κατά την υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης, δηλαδή η ιδιοκτησία μπορεί να τεκμηριώνεται και μετά την υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης.

Τα συμβόλαια ιδιοκτησίας ή άλλα σχετικά έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιοκτησία είναι απαραίτητα για την επαλήθευση της βαθμολόγησης του κριτηρίου ένταξης 5.1 «ποσοστό ιδιοκτησίας στη γεωργική εκμετάλλευση (γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο)» που αφορά τα χαρακτηριστικά εισόδου της εκμετάλλευσης. Για παράδειγμα: Αγροτεμάχιο που έχει δηλωθεί ως μισθωμένο στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2016 θα βαθμολογηθεί ως ιδιόκτητο εφόσον μετά την δημοσιοποίηση του βαθμολογικού πίνακα αξιολόγησης και σε καθορισμένο χρονικό διάστημα, προσκομισθεί γι αυτό συμβόλαιο ιδιοκτησίας. Τα παραστατικά ιδιοκτησίας της γεωργικής γης μπορεί να έχουν εκδοθεί έως και την ημερομηνία προσκόμισής τους.

8. Νέες φυτείες (πχ νεαρά δένδρα, αμπελώνες): Για τον υπολογισμό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) των καλλιεργειών μόνιμων νεαρών φυτειών θα χρησιμοποιηθεί το 50% της τυπικής απόδοσης που χρησιμοποιείται για τις φυτείες που έχουν μπει στην παραγωγή.

9. Περιφερειακό Σκέλος Κριτηρίων Επιλογής: Τα βαθμολογικά κριτήρια ανά Περιφέρεια όπου περιλαμβάνονται οι κλάδοι/τομείς που βαθμολογούνται ανά Περιφέρεια είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ και των Περιφερειών (κάθε Περιφέρεια έχει αναρτήσει τα κριτήρια που την αφορούν).

10. Οπωροκηπευτικά και Φυτά Κλιματικής Αλλαγής [κριτήρια επιλογής 5.3, 6.3 & 7.3 σχετικά με τη συμβολή σε τομείς προτεραιότητας του ΠΑΑ 2014-2020] «ποσοστό ιδιοκτησίας στη γεωργική εκμετάλλευση (γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο]: Ο χαρακτηρισμός των διαφόρων κωδικών καλλιεργειών που εμφανίζονται στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευση ως οπωροκηπευτικά και ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή περιλαμβάνονται στους πίνακες που είναι αναρτημένοι στο φάκελο της Προδημοσίευσης του Υπομέτρου 6.1 στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ.

11. Ελάχιστο όριο βαθμολογίας: Το ελάχιστο όριο βαθμολογίας για την επιλεξιμότητα των υποψηφίων έχει καθοριστεί στα 45 μόρια ενώ το μέγιστο στα 100. Η βαθμολογία των δικαιούχων δεν πρέπει να πέφτει σε επίπεδο κατώτερο της βαθμολογίας του τελευταίου δικαιούχου (ή σε επίπεδο μικρότερο των 45 βαθμών εφόσον δεν υπάρχουν επιλαχόντες) καθ’ όλη την περίοδο ολοκλήρωσης και μέχρι την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

12. Επιλεξιμότητα: Κατά την αξιολόγηση της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα των νέων γεωργών εξετάζεται καταρχήν η επιλεξιμότητα του υποψηφίου. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται η ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης του υποψηφίου, που για τα φυσικά πρόσωπα είναι η ημερομηνία χαρακτηρισμού του υποψηφίου ως «επαγγελματία αγρότη» νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα. Αυτή, αναγράφεται στη σχετική βεβαίωση που χορηγείται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Στη συνέχεια εξετάζεται η επιλεξιμότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης του/της υποψηφίου/ας.

13. Επιλεξιμότητα υποψηφίου: Δεν είναι επιλέξιμοι ως υποψήφιοι για ένταξη στο καθεστώς και δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι ενίσχυσης οι μόνιμοι ή με σύμβαση υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., οι στρατιωτικοί, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ιδιοκτήτες μη γεωργικών επιχειρήσεων κλπ.

Οι υποψήφιοι για ένταξη στο πρόγραμμα νέων γεωργών θα πρέπει να μην απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης και να το αποδεικνύουν, προκειμένου να χαρακτηριστούν ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες αγρότες (αρ. 909/61979/27-5-2016 Εγκύκλιος «Διευκρινίσεις για τον χαρακτηρισμό των νεοεισερχόμενων ως επαγγελματίες αγρότες»).

Σε κάθε άλλη περίπτωση (π.χ. ελεύθεροι επαγγελματίες, υποψήφιοι που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου κτλ), τα δικαιολογητικά διακοπής προηγούμενης απασχόλησης, θα προσκομίζονται μετά την αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας και την ανάρτηση του βαθμολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στον οποίο οι βαθμολογούμενες αιτήσεις κατατάσσονται με φθίνουσα βαθμολογική σειρά και στον οποίο επισημαίνονται οι αιτήσεις που επιλέγονται για στήριξη και αυτές που δεν επιλέγονται.

Οι αξιολογητές θα αξιολογούν την επιλεξιμότητα του υποψηφίου όσον αφορά αυτό το κριτήριο με βάση δήλωσή του ότι θα διακόψει την απασχόλησή του μετά την ανάρτηση του βαθμολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εντός χρονικού διαστήματος που θα οριστεί.

14. Τήρηση υποχρεώσεων: Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί τους δεσμευτικούς στόχους και τις δεσμεύσεις του Υπομέτρου 6.1 από την επίτευξή τους μέχρι την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την αποπληρωμή του δικαιούχου.

15. Προδημοσίευση: Στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ αναρτάται ορθή επανάληψη της Προδημοσίευσης του Υπομέτρου 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» διαφοροποιημένη από την αρχική όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των νεοεισερχόμενων ως επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 909/61979/27-5-2016 Εγκύκλιο του ΜΑΑΕ (παράγραφος 2ζ), με διορθώσεις στο Παράρτημα Ι: Συντελεστές τυπικής απόδοσης και αλλαγή στο λεκτικό κομμάτι (και όχι στην ουσία) του κριτηρίου 2.1 των βαθμολογικών κριτηρίων (Παράρτημα ΙΙ).

 

Tags:

, , , ,