Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.: Ενημέρωση για το νέο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER

epirusnewsΗ Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ», ως υποψήφια Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), ξεκίνησε τη διοργάνωση σειράς ενεργειών διαβούλευσης / ενημέρωσης, με στόχο την προετοιμασία του νέου τοπικού προγράμματος CLLD / LEADER, στις αγροτικές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

Για τον ολοκληρωμένο και επιτυχή σχεδιασμό του νέου προγράμματος, είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων στις ενέργειες διαβούλευσης / ενημέρωσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς της περιοχής, αλλά και ο τοπικός πληθυσμός έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις και ιδέες, τόσο για τον καθορισμό της περιοχής εφαρμογής, όσο και μία καταρχήν εκδήλωση του επενδυτικού ενδιαφέροντός τους.

Το «CLLD», από τα αρχικά του «COMMUNITY – LED LOCAL DEVELOPMENT», δηλαδή, «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», είναι η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών, βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, η οποία θα εφαρμοστεί για την περίοδο 2014-2020. Ξεχωριστό χαρακτηριστικό αποτελεί η δυνατότητα πολυτομεακού σχεδιασμού και πολυταμειακής προσέγγισης.

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, όσον αφορά στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020, μπορεί να εφαρμοστεί σε αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ, οι οποίες έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
– Πρέπει να προτείνονται από την ΟΤΔ μέσω της «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης, να αποτελούν προϊόν διαβούλευσης με τους αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής και της στρατηγικής αλλά και τον τοπικό πληθυσμό.
– Διαθέτουν επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη του ανθρώπινου δυναμικού και των χρηματοοικονομικών πόρων. Ειδικότερα, ο συνολικός πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης θα κυμαίνεται μεταξύ 10.000 – 150.000 κατοίκους.
– Η περιοχή παρέμβασης θα αποτελείται από Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες των οποίων ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός είναι μικρότερος των 15.000 κατοίκων.
– Στην περίπτωση εφαρμογής Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ (LEADER ΑΛΕΙΑΣ), η «περιοχή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
– Έκταση: Μία περιοχή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας η οποία επιλέγεται για την παροχή ενίσχυσης πρέπει να είναι περιορισμένης έκτασης και κατά κανόνα μικρότερη από μία περιοχή του επιπέδου NUTS III (Νομός) δηλαδή, η γεωγραφική έκταση της (αθροιστικά) να μη ξεπερνάει τα 6.000 τετρ. χιλ.
– Εύρος παράκτιας ζώνης: Οι παράκτιες ζώνες των ηπειρωτικών περιοχών και των μεγάλων νησιών, κατά κανόνα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 χιλιόμετρα από την ακτή ή τα 5 χιλιόμετρα από το όριο λιμνοθάλασσας (η μέτρηση γίνεται σε ευθεία γραμμή σε κάτοψη της μηκοτομής).
– Εξάρτηση από την αλιεία: Η απασχόληση στον κλάδο «αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» (απογραφή 2011) προς τη συνολική απασχόληση των περιοχών «αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 0,36%.

Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ δραστηριοποιήθηκε ήδη σε όλες τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους στην ευρύτερη περιοχή της Υπαίθρου των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας και υλοποίησε με επιτυχία 4 τοπικά προγράμματα LEADER, από το 1991 μέχρι και σήμερα.

Με βάση την εμπειρία αυτή, αλλά και τους όρους και τους περιορισμούς του εγκεκριμένου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020, έχει ήδη προσδιορίσει, μία κατ΄ αρχήν προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής για το νέο πρόγραμμα. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει όλες τις περιοχές των δύο Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, εκτός της Δημοτικής Κοινότητας των Ιωαννίνων όσον αφορά στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020. Συγκεκριμένο τμήμα της ανωτέρω περιοχής προτείνεται υπό προϋποθέσεις και για την εφαρμογή της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020 (LEADER ΑΛΕΙΑΣ).

Στις ενέργειες διαβούλευσης που προγραμματίστηκαν και έχουν ήδη ξεκινήσει, το πρόγραμμα των οποίων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.epirussa.gr), στελέχη της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. παρουσιάζουν το περιεχόμενο και τις δυνατότητες του νέου προγράμματος CLLD (κατηγορίες έργων, δικαιούχους, ποσοστά ενίσχυσης, επιλέξιμες, μη επιλέξιμες δαπάνες, κλπ), στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-20120 και την τεκμηρίωση για την προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής στην ύπαιθρο των δύο Περιφερειακών Ενοτήτων.

Επίσης στις εκδηλώσεις αυτές δίνεται η δυνατότητα συστηματικής καταγραφής του αρχικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην προτεινόμενη περιοχή, όπου σχεδιάζεται η εφαρμογή του νέου προγράμματος CLLD/ LEADER.

Έντυπο αρχικού επενδυτικού ενδιαφέροντος (για ιδιωτικές και δημόσιου χαρακτήρα επενδύσεις) υπάρχει και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.epirussa.gr), το οποίο υποβάλλεται εντύπως ή ηλεκτρονικά.

 

Tags:

, , , ,