Ενημέρωση από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τα μαθήματα

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία των θεωρητικών (μη-εργαστηριακών) μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ (εφόσον τους έχει ανατεθεί μάθημα), διδάσκοντες βάσει του Νόμου 407/80, διδάσκοντες στο πλαίσιο της «Απόκτησης Διδακτικής Εμπειρίας» και πανεπιστημιακούς υποτρόφους. Προβλέπεται να ληφθεί μέριμνα κεντρικά από το Υπουργείο να εξασφαλιστούν υπηρεσίες διαδικτύου σε κάθε φοιτητή.

Η έναρξη των εξ΄ αποστάσεων μαθημάτων θα αρχίσει στις 26 Μαρτίου 2020 και τα Τμήματα οφείλουν μέχρι τις 30 Μαρτίου 2020 να ανακοινώσουν όλα τα θεωρητικά (μη εργαστηριακά) μαθήματα που θα υποστηρίξουν με την εξ’ αποστάσεως διαδικασία, καθώς και τα μαθήματα (εργαστηριακά και κλινικές) που δεν δύνανται να παρέχουν με την διαδικασία αυτή, αιτιολογημένα.

Υποδομή του Πανεπιστημίου για υποστήριξη της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων

Το Πανεπιστήμιο έχει προμηθευτεί από τις αρχές του χρόνου το πρόγραμμα Microsoft Office 365 και το έχει διαθέσει σε όλο το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του. Το Office 365 διαθέτει την πλατφόρμα σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης MS Teams και, μέσω αυτής, το Πανεπιστήμιο είναι σε θέση να υποστηρίξει όλα τα θεωρητικά (μη-εργαστηριακά) μαθήματα των ακαδημαϊκών Τμημάτων καθώς και τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων.

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της πλατφόρμας MS Teams για α) διδάσκοντες και β) φοιτητές, καθώς και οδηγίες εγκατάστασης του Office 365 βρίσκονται σε σχετική ανακοίνωση στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας.

Χαρακτηριστικά της πλατφόρμας MS Teams

Η πλατφόρμα MS Teams υιοθετήθηκε και προτάθηκε από το Πανεπιστήμιο ως κοινή και ενιαία πλατφόρμα εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης και συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων διότι διατίθεται σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα και έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1) Παρέχει τη δυνατότητα κάθε άδεια χρήσης να εγκαθίσταται σε 15 συσκευές (5 pc/mac – laptops, 5 tablets και 5 smartphones) και παρέχει ασφαλή αποθηκευτικό χώρο 1 ΤΒ στο OneDrive.

2) Υποστηρίζει 250 φοιτητές ανά μάθημα και απεριόριστο αριθμό φοιτητών στο σύνολο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε εξοπλισμό.

3) Έχει συνδεθεί με τα Ιδρυματικά emails των φοιτητών μας και πιστοποιείται η συμμετοχή τους σε ένα μάθημα. Αυτό σημαίνει ότι ο διδάσκων μπορεί να έχει καταλόγους όλων των φοιτητών που συμμετείχαν στα μαθήματά του.

4) Επίσης έχει συνδεθεί με τα Ιδρυματικά emails όλων των μελών ΔΕΠ και του διοικητικού προσωπικού και, όπως για τους φοιτητές, πιστοποιείται η συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων.

Ερωτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρήση του Microsoft Teams μπορείτε να τις απευθύνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση office365@uoi.gr (ή στη διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Δικτύων).

Προγραμματισμός εξ΄ αποστάσεως μαθημάτων

Προκειμένου να μην επηρεαστούν οι περιορισμοί του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων, όπως για παράδειγμα ο συνολικός ημερήσιος φόρτος παρακολούθησης ενός φοιτητή, καθώς και η αποφυγή παράλληλης διεξαγωγής διαλέξεων για μαθήματα του ίδιου έτους, καλούνται οι διδάσκοντες να πραγματοποιούν τα εξ΄ αποστάσεως μαθήματά τους την ίδια ημέρα και ώρα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματός τους.

Για ευνόητους και προφανείς λόγους, καλό θα είναι να χρησιμοποιηθεί ενιαία η κοινή πλατφόρμα MS Teams που προτείνεται και υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο. Ωστόσο, έχοντας ως μοναδικό στόχο την όσο το δυνατόν ομαλότερη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου του Πανεπιστημίου μας, οι συνάδελφοι που είναι ήδη εξοικειωμένοι με κάποια άλλη πλατφόρμα (Cisco Webex Meeting, Zoom, ΒΒΒ, Skype for Business, κλπ) μπορούν να συνεχίσουν να την χρησιμοποιούν.

Διαδικασία ενημέρωσης φοιτητών για συμμετοχή στα εξ’ αποστάσεως μαθήματα

Όπως γνωρίζετε οι δηλώσεις των μαθημάτων δεν έχουν ολοκληρωθεί και επομένως δεν έχουν οριστικοποιηθεί από τις Γραμματείες των Τμημάτων. Αυτό σημαίνει ότι το Φοιτητολόγιο δεν μπορεί, αυτή τη στιγμή, να δώσει τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε ένα μάθημα (θα μπορεί να το κάνει με την οριστικοποίηση των δηλώσεων, 31.03.2020).

Επομένως, ο κάθε διδάσκων αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώνει τους φοιτητές που έχουν δηλώσει ή θα δηλώσουν το μάθημά του για την προγραμματισμένη εξ’ αποστάσεως διάλεξη.

αναλυτικότερες πληροφορίες στην ινστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: www.uoi.gr

 

Tags: