16 προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, ύστερα από την υπ’ αριθ. 107-2015 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαέξι (16) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

Πιο συγκεκριμένα, θα προσληφθούν: ένας (1) ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (JCB), ένας (1) ΔΕ Οδηγός και 14 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας,
2) Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07,
3) Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών και
4) Ευκρινή φωτοαντίγραφα των κατά περίπτωση αδειών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων (Δ/νση: Πράμαντα, τηλ: 26593-60212) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κα Τσιμπίκη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πηγή: epirusgate

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply