Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων εκφράζει την καθολική αντίθεσή του στο μέτρο της ετήσιας διαθεσιμότητας που αποτελεί ουσιαστικά τον προθάλαμο απόλυσης υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης και στην κατάργηση θέσεων εργασίας. (ν.4093/2012).

Λαμβάνοντας υπόψιν του την από 11.11.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου κι ακόμη:
– Τις διατάξεις του άρθρου 154 του Νόμου 3528/2007 (Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων)
– Τις διατάξεις του άρθρου 158 (Απόλυση λόγω κατάργησης θέσεως) του Ν. 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων)
– Το γεγονός ότι για τους υπαλλήλους ΟΤΑ δεν έχει εκδοθεί έως και σήμερα το ΠΔ σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 158 του Ν. 3584/2007, που θα καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία μετάταξης, όπως εκδόθηκε αντίστοιχα για τους δημοσίους υπαλλήλους (ΠΔ 117/2008).
– Το γεγονός ότι δεν προβλέπεται κάποια αξιολόγηση των υπαλλήλων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα και στη συνέχεια θα απολυθούν καθώς και το γεγονός ότι τίθενται αυθαίρετες ποσοστώσεις και προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διαθεσιμότητας- απόλυσης

– Οι ρυθμίσεις έρχονται σε αντίθεση με το αρ. 102 του Συντ. για τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ. Σε κάθε περίπτωση για να ισχύσει το μέτρο αυτό, θα έπρεπε να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του οικείου ΟΤΑ.
– Οι ρυθμίσεις έρχονται σε αντίθεση με το πνεύμα του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας (ΕΧΤΑ), όπως κυρώθηκε με το Ν. 1850/1989.
– Έρχονται σε αντίθεση με την αρχή του «δημοσίου τοπικού συμφέροντος», όπως αυτό διαμορφώνεται από τον Ν. 3463/2006 και τον Ν. 38520/2010.

Οι ΟΤΑ, με την εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας, σε συνδυασμό με την αναστολή των προσλήψεων προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ έως 31.12.2016, τη μεταφορά περισσοτέρων από 200 νέων αρμοδιοτήτων από 1.1.2013 χωρίς μεταφορά πόρων και προσωπικού και τον περιορισμό των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, θα αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις τοπικές υποθέσεις, αφού θα αποδιαρθρωθούν υπηρεσίες, ιδιαίτερα κρίσιμες διοικητικές υπηρεσίες κοινωνικοπρονοιακών και παραγωγικών δομών και υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
1.Να εκφράσει την πλήρη αντίθεσή του στο μέτρο της διαθεσιμότητας μονίμων ή αορίστου χρόνου δημοτικών υπαλλήλων, που αποτελεί ουσιαστικά συγκεκαλυμμένη απόλυση. Καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει τις σχετικές διατάξεις του ψηφισθέντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 και δηλώνει ότι, στηρίζει και πολιτικά και νομικά τον αγώνα των εργαζομένων.
2. Θεωρεί ότι οι προαναφερόμενοι υπάλληλοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες δεδομένου ότι εργάζονται τουλάχιστον δέκα χρόνια και οι προσλήψεις τους ακολούθησαν όλη τη νόμιμη διαδικασία.
3.Να μη συμπράξει ο Δήμος Ιωαννιτών στη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων και να παράσχει πλήρη κάλυψη σε όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες στη διαδικασία υλοποίησης της παρούσας απόφασης.
4. Να καταγγείλει κάθε προσπάθεια να τεθούν σε διαθεσιμότητα ή να απολυθούν υπάλληλοι άλλων φορέων της περιοχής
5. Να αποστείλει το παρόν ψήφισμα στον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εσωτερικών και τους αρχηγούς όλων των κομμάτων.

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply