Υπουργική Απόφαση για τις προϋποθέσεις άσκησης εμπορίας λιπασμάτων

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3919/2011 το ΥΠ.Α.Α.Τ. προχώρησε στην έκδοση Υπουργικής Απόφασης με την οποία καθορίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την άσκηση εμπορίας λιπασμάτων. Μερικά από τα σημαντικότερα σημεία της νέας ΥΑ είναι τα εξής:

α. Για την άσκηση εμπορίας λιπασμάτων είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία υπεύθυνου επιστήμονα ο οποίος πρέπει να διαθέτει ένα από τα παρακάτω πτυχία:
– Γεωπόνου ή Δασολόγου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή
– Α.Ε.Ι. άλλων κλάδων και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με ειδίκευση στους τομείς της εδαφολογίας − θρέψης φυτών ή
– των Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.).

β. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αναγγελία έναρξης στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και το αργότερο εντός τριμήνου το ΥΠΑΑΤ πρέπει να γνωμοδοτήσει θετικά ή αρνητικά εάν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εμπορία.

γ. Η αρμόδια Αρχή εκδίδει σχετική βεβαίωση για την ύπαρξη των προϋποθέσεων νόμιμης εμπορίας, η οποία ισχύει για την άδεια τύπου Α για πέντε (5) έτη και για την άδεια τύπου Β για τρία (3) έτη.

δ. Εάν μετά την παρέλευση του τριμήνου η αρμόδια Αρχή δεν έχει γνωματεύσει θετικά ή αρνητικά, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει νομίμως την εμπορία.

 

Tags:

, , ,

Leave a Reply