Υπουργείο Υγείας για σχολή απολυμαντών

Σχετικά με τη φοίτηση στη σχολή απολυμαντών, από το Υπουργείο υγείας ανακοινώνεται ότι:

1. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά από 5/9/11 μέχρι και 23/9/11 στην Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών – Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 – ΤΗΛ.: 2106463924.
Α. Αίτηση συμμετοχής, με τη σχετική έγκριση της υπηρεσίας τους, στην περίπτωση που υπηρετούν σε Δημόσιο Φορέα.
Β. Απολυτήριο Γυμνασίου ή ενδεικτικό Γ΄ τάξης Γυμνασίου παλαιού τύπου ή άλλης ισότιμης σχολής.
Γ. Πιστοποιητικό Υγείας από Κρατικό Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό, στο οποίο να βεβαιώνεται, ότι δεν πάσχει ο ενδιαφερόμενος από νόσημα που παρακωλύει την τέχνη του απολυμαντή (σχετ. 3).
Δ. Αποδεικτικό ηλικίας, (δεκτοί από 18-50 ετών).
2. Η φοίτηση είναι εξάμηνη χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις, κατόπιν επιλογής από Επιτροπή που ορίζεται από το ΥΥ&Κ.Α.
3. Ο αριθμός των σπουδαστών ορίζεται σε (25) είκοσι πέντε άτομα, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυξάνει ο αριθμός σε (30) τριάντα με έγκριση του Υπουργού Υγείας & Κ.Α.
4. Μετά τη φοίτηση και την επιτυχή εξέταση από την Επιτροπή του Υπουργείου, χορηγείται πιστοποιητικό απολυμαντή.
5. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν γίνονται δεκτές ή θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply