Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας: Ενημέρωση

Αιτήσεις εξαγοράς από ιδιώτες κατεχόμενων ακινήτων του ΥΠ.Α.Α.Τ. μέχρι 22-9-2012 (Ν. 4061/2012):

Τον περασμένο Μάρτιο ψηφίστηκε ο νόμος 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/22-3-2012) με τον οποίο ρυθμίζονταν θέματα παραχώρησης – εκμίσθωσης ακινήτων ιδιοκτησίας του ΥΠ.Α.Α.Τ. σε ιδιώτες. Με βάση αυτό το νόμο γίνονται και οι αναρτήσεις των αγροτεμαχίων για μίσθωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τις 26/4/2012 και μετά.

Μέλος του Συλλόγου μας επισήμανε το άρθρο 23 του νόμου, που αφορά την εξαγορά ακινήτων του ΥΠ.Α.ΑΤ. που κατέχονται από ιδιώτες, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων 6 μήνες από την ψήφιση του νόμου, δηλαδή την 22/09/2012.

Το άρθρο 23 του Ν. 4061/2012 αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής:

Διαδικασία για την εξαγορά ακινήτων:

1. Όποιος κατέχει ακίνητο, το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να υποβάλλει αίτηση εξαγοράς του στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας Περιφέρειας, εφόσον αποδεικνύει κατοχή αυτού πριν την 5/6/1993 και η επιφάνειά του δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) στρέμματα.

Στην αίτηση περιγράφει το κατεχόμενο ακίνητο κατά θέση, εμβαδόν και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής τα ακίνητα
της παραγράφου 3 του άρθρου 1, καθώς και όσα περιλαμβάνονται σε δασικούς χάρτες ως δάση, δασικές ή
αναδασωτέες εκτάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3889/2010 (Α’ 182).

2. Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων εξαγοράς από τους ενδιαφερόμενους, λήγει έξι (6) μήνες
από τη δημοσίευση του νόμου.

3. Αν στο ακίνητο έχει ανεγερθεί αυθαίρετο κτίσμα, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στην Επιτροπή
Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών την προβλεπόμενη στη παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011 βεβαίωση
του μηχανικού.

4. Για την κατοχή του ακινήτου λαμβάνονται υπόψη ιδίως πράξεις αποδοχής κληρονομιάς, ιδιωτικά συμφωνητικά με βέβαιη χρονολογία και έκθεση γεωπόνου που βεβαιώνει την ηλικία των δένδρων σε πολυετείς καλλιέργειες. Οι ένορκες βεβαιώσεις δεν λαμβάνονται υπόψη ως αποδεικτικό στοιχείο για την απόδειξη κατοχής του ακινήτου.

5. Το τίμημα εξαγοράς των κατεχομένων ακινήτων ορίζεται στο ύψος της αντικειμενικής τους αξίας. Σε
περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού το τίμημα καθορίζεται βάσει της αγοραίας τους αξίας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι κατ’ επάγγελμα αγρότης και ασκεί αγροτική χρήση στο ακίνητο
το τίμημα εξαγοράς ορίζεται στο 1/3 της αντικειμενικής αξίας, άλλως στο 1/3 της αγοραίας αξίας απαγορευμένης κάθε άλλη χρήσης.

6. Το τίμημα κατατίθεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ως έσοδο του Δημοσίου
και καταβάλλεται σε τέσσερις (4) εξαμηνιαίες άτοκες δόσεις. Σε ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου, καθώς και σε παραλιακές ή τουριστικές περιοχές, το τίμημα καταβάλλεται σε οκτώ (8)
εξαμηνιαίες δόσεις. Το τίμημα δύναται να εξοφληθεί εφάπαξ με έκπτωση 10%.

7. Έως ότου εξοφληθεί το οφειλόμενο τίμημα, ο κάτοχος δεν μπορεί να μεταβιβάσει το ακίνητο. Μετά την
εξόφληση του τιμήματος, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει το σχετικό παράβολο στην αρμόδια υπηρεσία της
οικείας Περιφέρειας και εκδίδεται τίτλος κυριότητας από τον Περιφερειάρχη, σύμφωνα με το άρθρο 21.

8. Σε περίπτωση μη καταβολής μίας δόσης, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήξη της, η Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ειδοποιεί την Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας. Η Επιτροπή εκδίδει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής κατά του κατόχου και επιβάλλει το προβλεπόμενο στο άρθρο 18 πρόστιμο.

 

Tags:

, , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply