Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας: Ενημέρωση

Παράταση για τα Προγράμματα “Προώθηση αγροτικών προϊόντων” και “Διατήρηση αυτόχθονων φυλών”:

Παράταση έδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στην κατάθεση των φακέλων από Ομάδες Παραγωγών για την ένταξη τους στο Μέτρο 133 «Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης». Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Πέμπτη, 31 Μαΐου του 2012.

Το μέτρο αποσκοπεί στην παροχή στήριξης σε ομάδες παραγωγών που παράγουν προϊόντα ποιότητας, με στόχο τόσο την ενημέρωση των καταναλωτών σε ό,τι αφορά την διαθεσιμότητα και τις προδιαγραφές των προϊόντων αυτών, όσο και την προώθηση τους.

Το σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης για την παρούσα Πρόσκληση, ανέρχεται σε 4.000.000 ευρώ. Για τη συμμετοχή στο Μέτρο προβλέπεται και ιδιωτική συμμετοχή, η οποία ανέρχεται στο 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου.

Παράταση έδωσε το ΥΠ.Α.Α.Τ. και στην προθεσμία για τη δράση 3.1 του μέτρου 214 («Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων») μέχρι τις 30-6-2012 και έχει τροποποιηθεί η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως προς την παράγραφο 6.Β.Ι.α έτσι ώστε η υποβολή της αίτησης ενίσχυσης να γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης (ΑΕΕ) του έτους 2012 αντί του 2011.

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply