ΣΥΡΙΖΑ: “Η πρόσβαση στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες δεν αποτελεί “επένδυση” για τα Υπουργεία Παιδείας και Ανάπτυξης”

ΣΥΡΙΖΑΕπανερχόμαστε στην με αριθμό πρωτ. 10707/17.05.2013 Ερώτησή μας και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων, με τη συμμετοχή του Βουλευτή Ιωαννίνων ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Χρήστου Μαντά, σχετικά με την ηλεκτρονική πρόσβαση σε διεθνείς ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των αρμόδιων Υπουργών αναφορικά με τη χρηματοδότηση της ηλεκτρονικής πρόσβασης στα επιστημονικά περιοδικά, ύστερα από σχετική ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, « οι εθνικοί πόροι του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ) είναι πολύ περιορισμένοι για το 2013, είμαστε σε συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο για τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου το εν λόγω έργο να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.»

Συνεπακόλουθα, διεθνώς αναγνωρισμένοι εκδοτικοί οίκοι αποστέλλουν επιστολές προς τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ / HEAL- Link) και γνωστοποιούν τη διακοπή της συνεργασίας τους και ως εκ τούτου της δωρεάν πρόσβασης από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας στις ηλεκτρονικές πηγές τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι οίκοι Springer και Elsevier.

Στην επιστολή εκπροσώπου του οίκου Elsevier προς τον πρόεδρο του ΣΕΑΒ καθηγητή Ν. Μήτρου, σημειώνεται ότι αδυνατεί να εγκριθεί ανεπίσημη παράταση της συνδρομής, ενώ η επίσημη έχει λήξει από τον Δεκέμβριο 2012 και έχει διαρκέσει για τα δέκα τελευταία χρόνια. Στην δεκαετία αυτή (α) η επιστημονική έγκριση και έκδοση ερευνητικών εργασιών έχει αυξηθεί από 8.000 ετησίως σε 17.000, (β) περισσότερο από το 30% των ερευνητικών εργασιών της χώρας έχει δημοσιευτεί στον εν λόγω οίκο, (γ) περίπου το 50% των αναγνώσεων ερευνητικών εργασιών προέρχεται από τα αρχεία του άνωθεν οίκου. Σχετικά με το κόστος, αναφέρεται η μείωση κατά 33% σε σύγκριση με το 2011 και πιο συγκεκριμένα στο €1 ανά ερευνητική εργασία.

Υπενθυμίζουμε ότι για τη χρηματοδότηση της ηλεκτρονικής πρόσβασης στα επιστημονικά περιοδικά το Υπουργείο Παιδείας πρότεινε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μηδενική πίστωση για το 2012, με συνολικό προϋπολογισμό τριετίας €59.200.000 και €18.500.000 για το 2013. Ενώ η χρηματοδότηση εντάχθηκε στη ΣΑΕ 046/ΤΡΟΠ.00/29.5.2012, απεντάχθηκε με την ΣΑΕ 046/ΤΡΟΠ.01/17.12.2012 και επανεντάχθηκε σε διαφορετικό έργο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης (αποφ. 22431/28.12.2012) με προϋπολογισμό €22.000.000 και πίστωση για το 2013 ύψους €9.000.000! Έκτοτε, το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε με το αρ. πρωτ. 39638/ΣΤ1/21.3.2013 έγγραφο την επανένταξη της άνωθεν χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με προϋπολογισμό για το 2013 ύψους €9.971.021,90.

Η σκοπιμότητα των ανωτέρω ενεργειών είναι καθαρά οικονομική-μνημονιακή, αλλά οι επιπτώσεις είναι ανυπολόγιστες και καταστροφικές για την Έρευνα και την Ανώτατη Εκπαίδευση του τόπου μας.

Ερωτώνται εκ νέου οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1) Για ποιο λόγο προέβησαν στην άρση της αρχικής ένταξης της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικοί πόροι) την 17η Δεκεμβρίου 2012, από το οποίο πρέπει να χρηματοδοτούνται και οι λειτουργίες των ΑΕΙ καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων;
2) Για ποιο λόγο προτείνουν τη μείωση του προϋπολογισμού χρηματοδότησης κατά το ένα τρίτο σε βάθος τριετίας και κατά το ένα δεύτερο για το 2013, ενώ την ίδια στιγμή ο Σύνδεσμος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έχει γνωστοποιήσει εγγράφως ότι πραγματοποιήθηκε εκ των ενόντων οικονομία κλίμακας που αγγίζει τα όρια του έτους 2000;
3) Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα έγκρισης και εκταμίευσης του απαιτούμενου χρηματικού ποσού, όπως ζητείται με το υπ’ αριθμ. 39638/ΣΤ1/21.03.2013 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.;
4) Σε ποιες συγκεκριμένες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί για να επιτραπεί απρόσκοπτα η ηλεκτρονική πρόσβαση στα επιστημονικά περιοδικά;
5) Ποια είναι τα οικονομικά μεγέθη των συμβάσεων που έγιναν με τους διεθνείς ακαδημαϊκούς εκδοτικούς οίκους κατά την τελευταία πενταετία;

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων:

Βάσει των παραπάνω, ζητούμε όπως μας καταθέσετε:
1) Τις συμβάσεις που σύναψε το ελληνικό κράτος με τους διεθνείς ακαδημαϊκούς εκδοτικούς οίκους κατά την τελευταία πενταετία.

 

Tags:

, , , , , , , , , , ,

Leave a Reply