Στατιστική Αρχή: Αναζητά Συνεργάτες

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να απασχοληθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούμενες από αυτήν στατιστικές εργασίες να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης και όχι αργότερα από τις 3 Μαρτίου 2011, ώστε να εγγραφούν στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών έτους 2011. Το μητρώο τηρείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 2392/1996 (ΦΕΚ 60/Α/9.4.96) όπως ισχύει. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο έχουν μόνο ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 21 έως 69 ετών.

Επισημαίνεται, ότι οι υπάλληλοι (Μόνιμοι και με Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου) Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ και λοιπών Δημοσίων Οργανισμών, καθώς και υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.

Έργο του Ιδιώτη Συνεργάτη είναι η έγκαιρη, πλήρης και σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων και σε ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια. Η υγεία, η φυσική καταλληλότητα και η γνώση της Ελληνικής γλώσσας πρέπει να επιτρέπουν στους Ερευνητές την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες της κάθε έρευνας, δεδομένου ότι απαιτούνται για τις συμπληρώσεις των ερωτηματολογίων πολλαπλές μετακινήσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και προσωπικές συνεντεύξεις με τους υπευθύνους αυτών. Οι Ερευνητές Ιδιώτες Συνεργάτες, λαμβάνουν μέρος σε εκπαιδευτικά σεμινάρια για την επιμόρφωσή τους στον τρόπο συλλογής, συμπλήρωσης και ελέγχου των ερωτηματολογίων κάθε έρευνας που συμμετέχουν.

Κάθε Ιδιώτης Συνεργάτης, θα αξιολογείται , για κάθε έρευνα που λαμβάνει μέρος, από τη Διεύθυνση που διενεργεί την έρευνα και από τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης – Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών και αυτή του η αξιολόγηση θα είναι ένα από τα βασικά κριτήρια στη διαδικασία της επιλογής του και συνέχισης της απασχόλησης ως Ιδιώτη Συνεργάτη στην ΕΛΣΤΑΤ.

Η επιλογή των Ιδιωτών Συνεργατών θα γίνει με ένα σύστημα βαθμολόγησης τέτοιο, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοκρατία και η αποτελεσματικότητα των ερευνών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Επίσης, κάθε Ιδιώτης Συνεργάτης, θα αξιολογεί, τη διενέργεια κάθε έρευνας που λαμβάνει μέρος, καθώς και τη συνεργασία του, με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η αμοιβή των Ιδιωτών Συνεργατών ποικίλει, κυρίως, ανάλογα με τον αριθμό των πλήρως και ορθά συμπληρωμένων ερωτηματολογίων κάθε έρευνας. Η αμοιβή ανά ερωτηματολόγιο ορίζεται με υπουργική απόφαση για κάθε έρευνα και διαφέρει, ανάλογα με τη δυσκολία, το χρόνο συμπλήρωσης και τον αριθμό των μεταβλητών του ερωτηματολογίου. Η πληρωμή των Ιδιωτών Συνεργατών γίνεται μετά την ολοκλήρωση και τον έλεγχο της εργασίας τους, εντός καθορισμένων χρονικών ορίων.

Η εργασία εκτελείται εκτός γραφείου, χωρίς υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένου ωραρίου. Η χρησιμοποίηση Ιδιωτών Συνεργατών για τη συλλογή στοιχείων δεν θεωρείται ότι υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας. Οι αιτήσεις, για την εγγραφή στο μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών του έτους 2011, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μόνο ηλεκτρονικά στην Ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.statistics.gr στην πρώτη σελίδα του Portal, στην ένδειξη «Διάφορα» που οδηγεί στο «Αίτηση για Ιδιώτες Συνεργάτες».Επίσης, για απ’ ευθείας υποβολή, η διεύθυνση URL είναι η:http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-associates.

Για τους υποψηφίους που δεν διαθέτουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και Internet, ή δεν γνωρίζουν το χειρισμό Η/Υ, θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της Αίτησης -Υπεύθυνης Δήλωσης και από τα γραφεία μας στην Κεντρική Υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ (Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης – Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών) όπως και από τα γραφεία μας στις Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, που δεν καλύπτεται από αυτό το κείμενο και από τις οδηγίες συμπλήρωσης της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην Προϊσταμένη του Τμήματος Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών κυρία Ουρανία Ζαρκοστάθη στο τηλ.: 213 1352182 ή στην κυρία Ιωάννα Φωτοπούλου στα τηλέφωνα 2131353035, 2131352209 και2131353050.Οι ενδιαφερόμενοι κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, θα πρέπει να διαθέτουν και όταν τους ζητηθούν να υποβάλουν, άμεσα, τα παρακάτω πλήρη δικαιολογητικά :

  1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, ή αν δεν υπάρχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, φωτοαντίγραφο της σελίδας του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου
  2. Βεβαίωση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου
  3. Βεβαίωση αριθμού ΙΒΑΝ Τραπέζης, στην οποία να φαίνεται επίσης, ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ο πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού (φωτοαντίγραφο της αντίστοιχης σελίδας του βιβλιαρίου ή της καρτέλας Τραπέζης, όπου αναγράφονται αυτά τα στοιχεία)
  4. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν, όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικαλούνται με την αίτησή τους, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο επικυρωμένο:
  5. Τίτλο -ους σπουδών (για τίτλους Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης, αποκτηθέντες στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και νυν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα )
  6. Βεβαίωση σπουδών (για τους Φοιτητές -τριες)
  7. Πρόσφατη βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ., με την οποία θα αποδεικνύεται ηανεργία
  8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, άρθρο 8 παρ. 4 και άρθρου 22παρ. 6, όπου θα δηλώνουν ότι οι αμοιβές τους από παροχή υπηρεσιών δεν ξεπερνούν τις 5.000€, κατά το προηγούμενο έτος
  9. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν. 2413/ 1996 άρθρο 10 παρ.1), για υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια, που δεν διαθέτουν ελληνικό τίτλο σπουδών
  10. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (μόνο εάν απαιτείται για τη διενέργεια συγκεκριμένης έρευνας)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τους υποψηφίους Ιδιώτες Συνεργάτες στο Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών (Γραφείο 618) της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, αυτοπροσώπως για την Αττική και με συστημένη επιστολή προς τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών, Πειραιώς 46 και Επονιτών, 18510 Πειραιάς, για όσους παραλαμβάνουν και παραδίδουν τις έρευνες στις Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών.

 

Tags:

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply